За 2007 г. външнотърговското салдо е отрицателно и достига /-16.4/ млрд. лв., съобщи току-що Националният статистически институт. Външнотърговският стокообмен на България за миналата година възлиза на 69.1 млрд. лв., а увеличението спрямо 2006 г. е с 15.9%.

Износът през годината се увеличава с 12.2% и достига 26.4 млрд. лв. Същевременно вносът продължава да расте по-бързо от вноса, като увеличението е с 18.4% до 42.8 млрд. лв. Така през всичките месеци на 2007 г. външнотърговското салдо е отрицателно, сочат данните на НСИ. Най-голямо е отрицателното салдо за декември - над 1.8 млрд. лв., а четвъртото тримесечие формира 31% от годишното отрицателно салдо.

От Статистиката уточняват, че през всички тримесечия е търгувано на по-високи цени от средните за предходната година. Така годишните индекси на цените на износа и вноса за 2007г. (при база средногодишни цени на 2006 г.) са съответно 109.4% и 107.0%. Условията на търговия през 2007 г. са били по-неблагоприятни от тези през 2006 г. и годишния индекс е 102.2 %, докато през 2006 г. индексът беше 102.9%.

Търговски партньори

През първата година от членството на България в ЕС се запазва тенденцията от последните години основен търговски партньор да бъде Европейският съюз. Повече от половината от стокообмена на страната е с ЕС - 59.3 %. Над 60% от стоките, които изнася България, са насочени за Общността, а внесените стоки са 58.5% от стойността на общия внос. През 2007 г. основните търговски партньори на нашата страна в рамките на ЕС са Германия, Италия и Гърция. Тези три страни формират около половината от износа и вноса на България за и от Общността.

В сравнение с 2006 г. стокообменът на страната с трети страни бележи ръст от 12.3%. През 2007 спрямо 2006 г. стокообменът със страните от ОНД показва тенденция на увеличение., като износът нараства с 83.9%, а вносът - с 6.9%. Тъй като вносът е над 5 пъти по-голям от износа, запазва се тенденцията на дисбаланс в търговския обмен и отрицателното салдо възлиза на 7 млрд. лева. Основните ни партньори от ОНД са Русия и Украйна, като двете страни са в топ листата на страните вносителки с обем от над 8 млрд. лв., което представлява 19.5% от общия внос на страната.

Износът за 2007 г. за съседните на България страни се увеличава в сравнение с 2006 г. : Турция - с 11.3%, Румъния - с 30.3%, Македония - с 9.2%, Сърбия - с 29.6%, Гърция - с 13.8%. Увеличава се вносът от: Македония - над 2 пъти, Гърция - с 16.5%, Сърбия - с 3.3%, Румъния - с 19.9%, и Турция - с 32.4%. С Турция, Македония и Сърбия имаме положително салдо, а с Гърция и Румъния - отрицателно.