За първите девет месеца на годината износът /FOB/ на България достига 16.584 млрд. лв. при 23.283 млрд. лв. за същия период на миналата година, сочат данните на Националния статистически институт. Така при сравняване на стойностите е видно, че на годишна база износът за януари-септември 2009 г. е по-малък с 28.8% спрямо януари-септември 2008 г.

Пак според данните на статистиката, вносът /CIF/ за същия период на 2009 г. пада до 24.129 млрд.лв. от 37.461 млрд.лв. година по-рано или с 35.6%.

От резултатите предоставени от НСИ се вижда, че износът по тримесечия бележи лек ръст, който се засилва през третото тримесечие. За първото тримесечие на 2009 г. износът /FOB/ е бил за 5.244 млрд.лв., за второто тримесечие 5.354 млрд.лв. и 5.986 млрд.лв. за третото тримесечие.

От друга страна най-голям е бил обемът на вноса /CIF/ през второто тримесечие - 8.211 млрд.лв., през първото вносът е бил 7.875 млрд.лв. и 8.044 млрд.лв. през третото тримесечие на 2009 г.

Салдото износ /FOB/ спрямо внос /FOB/ е отрицателно за януари-септември 2009 г. и възлиза на 6.340 млрд.лв. Прави впечатление, че по-голямото свиване на вноса се отразява като задържа ръста на отрицателното салдо, което по тримесечия се е движело както следва : 2.233 млрд.лв. за първото тримесечие на 2009 г., 2.449 млрд.лв. за второто тримесечие на 2009 г. и 1.658 млрд.лв. за третото тримесечие на настоящата година.