По предварителни данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2009 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица, нарастват на годишна база с 19.2%. Нарастването спрямо същия период на предходната година в индустрията е 18.5%, в услугите с 16.3% и в строителството с 32.2%.

По икономически дейности, през първо тримесечие на 2009 г. най-висок ръст спрямо същия период на предходната година е отчетен в дейности Строителство с 32.2%, Операции с недвижими имоти с 27.1% и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива с 26.8%. Най-ниско е нарастването на разходите за труд в областта Финансови и застрахователни дейности с 5.1% и при Създаване и разпространение на информация и далекосъобщения с 6.4%.

Пак на годишна база, в състава на общите разходи за труд, разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 21%, а другите разходи с 11.7%.