Дейността на Синергон Холдинг продължава да е силно повлияна от глобалната финансова и икономическа криза, довела до криза в строителния пазар и транспортните услуги. Това е заключението от представения междинен консолидиран доклад за дейността на компанията през второто тримесечие.

Нетната загуба преди данъци, отчетена от холдинга за първото полугодие, възлиза на 1.303 млн. лв. Нетната загуба след данъци за периода е 1.393 млн. лв.

Все пак по сравнение със сериозната загуба за същия период на 2009 г., финансовият резултат се е подобрил с 4.5 млн. лв.

Загубата се формира от приходи в размер на 114.426 млн. лв. и разходи от 115.729 млн. лв. Спрямо периода на предходната година, през първото полугодие на 2010 г. приходите са нараснали с над 24 млн. лв, докато разходите са се увеличили с 19.1 млн. лв.

Към 30.06.2010 г. активите на Синергон възлизат на над 398 млн. лв. и намаляват с над 4 млн. лв. на годишна база. Намалели са на първо място машините, съоръженията, имотите и материалните запаси. Увеличили са се краткосрочните вземания и разходите за бъдещи периоди.

Рисковете пред холдинга са финансови и политически. Към първите спада ефектът от промяна на валутни курсове и лихвени проценти, а към вторите неблагоприятното развитие при еврофондовете и забавянето на инфраструктурните проекти.

Негативна последица от финансовата криза е забавената реализация на стоки и услуги, както и увеличената междуфирмена задлъжнялост, водещи до намаляване на паричните потоци и увеличаване на съдебните вземания.

Във връзка с това, ръководството на Дружеството предупреждава потенциалните инвеститори, че е в техен интерес, преди да вземат решение да инвестират, да се запознаят подробно с данните във финансовия отчет.