Брутният премиен приход за 2009 г., реализиран от застрахователите със седалище в България, възлиза на над 1.681 млрд. лв., като се наблюдава спад от 5.9% на годишна база. Това показват данните на Комисията за финансов надзор от отчетите на застрахователите за 2009 г.

От надзора уточняват, че в посочения премиен приход не е включен реализираният през годината премиен приход от Ей Ай Джи България ЗД ЕАД, тъй като  в края на 2009 г. дружеството е преобразувано чрез вливане в едноличния собственик на капитала му – Чартис Юръп С. А. С.  Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане към края на миналата година, възлиза на 1.459 млрд. лв., с което е реализиран спад от 3.8% на годишна база.

На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – Автокаско – 41.4% и Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС – 30.2% или общо 71.6% от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2009 г., възлиза на 222.427 млн. лв., с което е реализиран спад от 17.7% на годишна база.

Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка Живот и рента – 75.5%.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1.371 млрд. лв., от които 19.061 млн. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане. Записаният брутен премиен приход от животозастрахователите е реализиран изцяло от директен бизнес, т.е. нито един животозастраховател не е извършвал дейност по активно презастраховане през 2009 г.

Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки /Автокаско и Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС/ и имуществените застраховки /Пожар и природни бедствия и Други щети на имущество/, съответно от 48.7% и 32.4%.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 761.314 млн. лв., като намаляват с 0.8% на годишна база.

Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 91.132 млн. лв., като се отчита спад от 1.2% на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите към края на миналата година нараства с 10.5% на годишна база и възлиза на над 2.786 млрд. лв., в това число 65% на застрахователите по общо застраховане и 35% на застрахователите по животозастраховане.

Към края на 2009 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на 1.101 млрд. лв., от която 88% с местоположение в Р. България, 11% в държави членки на ЕС и 1% в трети държави. Стойността на инвестициите нараства с 13% на годишна база.

Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 844.303 млн. лв., от която 66% с местоположение в България, 32% в държави членки на ЕС и 2% в трети държави. Стойността на инвестициите нараства с 10% на годишна база.

Сумата на активите на презастрахователя Джи Пи Презастраховане ЕАД, който извършва дейност от началото на 2009 г., е 1.083 млрд. лв. към края на 2009 г.  при 6.327 млн. лв. към края на 2008 г. 

Стойността на инвестициите на презастрахователя към края на 2009 г. е 975.583 млн. лв., при 5.492 млн. лв. година по-рано. От тази стойност 91% е с местоположение в държави членки на ЕС, 8% в трети държави и 1% в  България.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 12.9% на годишна база и достига 966.494 млн. лв., в това число 519.077 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 447.417 млн. лв. на животозастрахователите.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства със 7.4% на годишна база и достига 1.272 млрд. лв.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите нараства с 10.7% на годишна база и достига 505.195 млн. лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат от -7.736 млн. лв. за 2009 г. при -7.995 млн. лв. за 2008 г.

Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за 2009 г. е 11.921 млн. лв. при -1.642 млн. лв. за 2008 г.

През 2009 г. са постъпили 943 жалби срещу поднадзорни лица. Всички жалби са разгледани. Съдържанието на жалбите е насочено най-вече към повдигането на въпроси и изразяването на несъгласие с определения от застрахователя размер на обезщетението, отказаното изплащане на обезщетение или непроизнасянето от страна на застрахователя в указания законов срок. През миналата година са съставени 335 акта за установяване на административни нарушения, от които 250 на застрахователни дружества, 67 на здравноосигурителни дружества, 13 на застрахователни брокери и 5 на други лица.

Издадени са 153 наказателни постановления, от които на застрахователи – 105 наказателни постановления, на здравноосигурителни дружества – 42 наказателни постановления, на застрахователни брокери – 2 наказателни постановления, на ГФ – 1 наказателно постановление, 1 наказателно постановление на юридическо лице и 2 наказателни постановления на физически лица. По влезли в сила наказателни постановления са наложени административни наказания през 2009 г. в размер на 529 360 лв.