Комисията за защита на потребителите завежда иск срещу Космо България Мобайл ЕАД или по-известната с търговското си наименование Globul, съобщиха от комисията. Това е крайна мярка, която контролният орган предприема спрямо фирмата за нарушаване правата на голяма група потребители чрез въвеждане на неравноправни клаузи в общите условия на договорите с клиентите й.

Една от тези клаузи предвижда възможност потребителят едностранно да прекрати индивидуалния си безсрочен договор едва след като месец по-рано е направил писмено предизвестие за това и след като е изплатил всички дължими суми, както и месечната абонаментна цена за срока на предизвестието. Той има право да прекрати индивидуалния си договор, без значение дали е срочен или безсрочен, и при „съществено или системно нарушение на общите условия от страна на Глобул”, но отново при същите условия – да направи писмено едномесечно предизвестие и да изплати всички дължими към момента суми заедно с месечната абонаментна такса за периода, в който тече срока по предизвестието. В същото време е дадено право на Глобул едностранно да прекрати незабавно индивидуален договор, в случай че потребителят е нарушил съществено или системно Общите условия. Тези уговорки водят до значително неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора, тъй като при неспазване на общите условия потребителят трябва да направи едномесечно предизвестие за прекратяване на договора, а мобилният оператор може да направи това незабавно.

Друга уговорка в ущърб на икономическите интереси на потребителите е тази, с която търговецът си запазва правото да променя цените на предоставяната услуга, без да даде възможност на клиента си да се откаже от договора, в случай че той стане неизгоден за него. Оказва се, че е създадена предпоставка потребителят да остане абонат на същия оператор, въпреки че окончателно определената нова цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора и последвалата актуализация на таксите вече не го устройва.

Възможността мобилният оператор едностранно да прекрати договора с клиента си, ако има изискуеми задължения по други договори, сключени между двете страни, е третата неравноправна клауза в общите условия на мобилния оператор, заради които КЗП завежда иск срещу него. В случая за подобно действие липсва правно основание, тъй като, за да е налице такова, в текста на клаузата трябва да бъде уговорена отговорност, в чието основание да лежи развалянето на договора. Договорите могат да бъдат изменяни, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в Закона за задълженията и договорите.

Искът на КЗП срещу Космо България Мобайл ЕАД е за преустановяване на нарушенията.

Повод за разглеждането на общите условия към договорите на Космо България Мобайл дават множество жалби, постъпили в контролния орган за причинени от оператора затруднения да прекратят договора си с него и да изберат по-изгодно предложение на друг. Това става точно във времето, когато се въвежда възможността за преносимост на номерата между мобилните оператори и когато те са изправени пред предизвикателството поне да задържат своите абонати. Оплакванията на хората, адресирани до КЗП, са свързани с несъгласието с практиката на мобилните оператори да възпрепятстват по различни начини предоставената по закон възможност на клиентите на един мобилен оператор да прекратят договора си с него и да станат абонати на конкурентен, като запазят стария си номер. Това възпрепятстване най-често се реализира чрез въвеждане на условия за отказване от договора или такси. В хода на анализа на общите условия на фирмата експертите установиха наличие на неравноправни клаузи, една от които има отношение към проблема с преноса на номера между мобилните оператори и която присъства в иковата молба на КЗП, наред с още две други.

При прегледа на общите условия на мобилния оператор експертите откриват и други неравноправни клаузи, които обаче са отстранени след влизането в сила на новите общи условия на мобилния оператор.

До иска за премахването на визираните по горе три неотстранени неравноправни клаузи се стига след като КЗП изпраща писмо до компанията, с което настоява те да бъдат доброволно отстранени или променени така, че да предвиждат еднакви права и задължения и за двете страни, като е даден срок за това. В писмото КЗП настоява още фирмата да предприеме действия да информира потребителите и контролния орган за направените промени.

Междувременно влизат в сила нови общи условия на мобилния оператор. При разглеждането им от експертите се оказва, че три от откритите неравноправни клаузи, за които КЗП е изпратила писмо с настояване да бъдат отстранени и за които фирмата е поела отговорност, че ще премахне, отново присъстват със същия запис. С оглед на това да се даде възможност да търговеца да коригира доброволно влезлите нови общи условия е удължен срокът за отстраняване на констатираните неравноправни клаузи. Той е достатъчно дълъг – цели три месеца. След изтичането му е направена поредна проверка, при която се оказва, че същите неравноправни клаузи продължават да присъстват, Комисията решава да бъде предявен иск срещу Космо България Мобайл за преустановяване на нарушението.