Сума от 270 522 лв. да бъде разпределена на акционерите като дивидент ще гласува Общото събрание на акционерите на Завод за хартия Белово АД.

По-голямата част от печалбата за 2007 година, в размер на 631 218 лв. да бъде отнесена в Неразпределена печалба на дружеството, се предлага още в точка от дневния ред на събранието.

То е насрочено за 30 юни, като право да получат дивидент имат акционерите, придобили акции до 14 дни след датата на събранието. При липса на кворум то ще се проведе на 15.07.2008 година.

раво на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 16.06.2008 година.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в събранието е 12.06.2008 година.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.