Кратка история на дружеството

М+С Хидравлик АД е водещ производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Фирмата е сертифицирана по системата за качество ISO 9001:2000.

М+С Хидравлик е създадено през 1963 г. като държавно предприятие, обслужващо строителната индустрия. През 70-те години на миналия век дружеството се специализира в производството на хидравлични изделия.

Фирмата е приватизирана през 1997 г.

Акционерна структура

Мажоритарен акционер в М+С Хидравлик е Стара планина холд. Към края на март 2010 г. дружеството притежава 4 024 350 акции, или 30.91% от капитала. Индустриален капитал холдинг е собственик на 2 912 250 лота, или 22.37%, а М+С 97 АД – на 3 137 100 ценни книги, които съставляват 24.10% от капитала на дружесвото.

В тримесечния отчет на компанията се посочва, че физически лица не притежават под 5 на сто от капитала на компанията. Собстевници на акции на М+С Хидравлик са още Манг ЕООД, Дениде ЕООД, Профи Т ЕООД, както и прокуристът на дружеството – Николай Христов Обретенов.

Финансови резултати

През първото тримесечие на годината М+С Хидравлик реализира 637 хиляди лева печалба, на фона на 1.06-те милиона лева, отчетени година по-рано. Приходите на дружеството за първите три месеца от годината са останали стабилни, като отбелязват слабо увеличение на годишна база до 12.699 милиона лева. Увеличават се, обаче, разходите на компанията по отделните пера. Сериозен ръст са отчели разходите за персонала – от 2.764 милиона лева през първото тримесечие на миналата година до 3.042 милиона за първите три месеца на 2010 г.

Според доклада за дейността, през първото тримесечие на годината е регистрирано добро ниво на продажбите в сравнение с предходните тримесечни периоди. Приходите от продажби са се повишили с около 4 на сто.

Мениджмънтът за М+С Хидравлик

Коментар на Владимир Спасов, търговски пълномощник на М+С Хидравлик

Миналата година дружеството значително сви печалбата заради намалелите приходи. Какви са прогнозите за финансовия резултат през текущата година? Какви продажби очаквате с оглед кризата в сектора, в който работи предприятието?

Очакваме финансовият резултат да бъде съизмерим и малко по-добър дори от резултата, постигнат през първото тримесечие, но в годишен план /тоест, умножен по 4/. По същия начин считаме, че ще се развият и продажбите на дружеството.

На кои пазари отчетохте най-сериозно намаление на продажбите? Имаше ли и такива с увеличение и ако да – кои са те?

Говорейки за 2009-та година, най-сериозно намаление отчитаме на американския пазар. Спадът при клиентите ни в Европа е съизмерим с общия за дружеството, а приблизително същите спрямо 2008-ма година като обем продажби направихме на пазари като Канада и Австралия.

До какво, според Вас, щеше да доведе евентуалното вдигане на ДДС? Как повишението на данъка ще се отрази са машиностроителния сектор и на износа, ако се стигне дотам?

Неминуемо, повишението на ДДС щеше да доведе до свиване на потреблението, спекулативно допълнително увеличение на цени, както и до увеличаване на дела на сивата икономика. Считам за абсолютно нелогичен такъв ход, особено разглеждан едностранчиво само като евентуално увеличение на приходите в бюджета. Има достатъчно други инструменти за постигането на тази цел, както и достатъчно странични негативи от прилагането на подобна мярка. Конкретно за машиностроителния сектор подобна мярка няма да има особено голямо влияние, макар че ефектът от свиването на потреблението няма как да остане без последствия.     

Миналата година се стигна до сериозно намаление на производството, както и съкращения. Сега, с признаците за съживяване на пазара, планирате ли наемането на още хора за производството?

За съжаление, наистина и ние направихме съкращения поради настъпилата ситуация през миналата година. Сега, от началото на 2010 г., вече имаме нужда от допълнителни хора за изпълнение на производствените си планове и реално наемаме и нови работници, но след изключително внимателна преценка на необходимостта.

Ще има ли промени и в инвестиционната програма на компанията с оглед на подобрената среда?

Дружеството работи успешно по средносрочна инвестиционна програма, която реално не бе спряна през 2009 година. Вярно е, че някои от инвестициите бяха позабавени с 3-4 месеца, но реално не беше отхвърлен нито един инвестиционен проект. И през настоящата година ще продължим да работим по същия начин.

Как оценявате търговията с акции на М+С Хидравлик в условията на криза?

Търговията с акции реално е силно зависима от свободния ресурс, а той в условия на финансова криза е логично да е силно занижен. От друга страна, за съжаление няма логика в някои от нещата, случващи се на фондовия пазар, явно не винаги има достатъчно задълбочен анализ на една или друга експозиция. Погледнете сами – акциите на М+С Хидравлик в края на последното тримесечие на 2009 година бяха на цена, по-висока от тази, която е в края на първото тримесечие на 2010. И това се случва при все, че дружеството има реално над 40% ръст на продажбите, сравнявайки двата периода. Ръстът на печалбата е в пъти по-голям.

Какво очаквате от борсовото представяне на дружеството през настоящата година?

Вярвам, че в продължение на казаното по-горе през настоящата година ще има увеличение на цената на акциите на дружеството.

Пазарът за М+С Хидравлик

Коментар на Петър Пешев, БулТренд Брокеридж

Как оценявате търговията с акции на М+С Хидравлик в условията на криза? 

М+С Хидравлик е блу-чип компания, включена е в изчислението на борсовия индекс SOFIX. Среднодневният изтъргуван обем за последните 12 месеца е в размер на скромните 6 хиляди лева, което съвсем не подхожда за „топ” борсова компания, но такива са характеристиките и на останалите компании, а именно - ниска ликвидност и ниски борсови обеми. За последните 12 седмици акциите на М+С Хидравлик поскъпват с 50%, но се намират с 12% под стойността си от началото на тази година. Книжата на компанията присъстват в портфейлите на редица институционални инвеститори, като в края на всяко тримесечие са обект на изкупувания, като целта е да се преоценят по-високо портфейлите на институционалните инвеститори. 

Какво очаквате от борсовото представяне на дружеството през настоящата година? 

М+С Хидравлик е експортноориентирана компания. Приходите й през 2009 година се свиха с 54% до 38 млн. лева, а печалбата се стопи до 38 хиляди лева. Експортноориентираните индустриални компании първи влязоха в кризата и първи ще излязат. Доказателства за това са добрите отчети за първото тримесечие на 2010 година, представени от Монбат, Неохим, Софарма, Елхим Искра, Хидравлични елементи и системи. Очаквам през 2010 година М+С да реализира по-добри резултати спрямо 2009 година, което ще се отрази благоприятно и на цената на акциите й. Като се има предвид, че пенсионни и инвестиционни фондове ще подкрепят позицията, то очаквам книжата на дружеството да завършат на по-високи нива спрямо 2009 година. 

Кои събития от последните 12 месеца повлияха на търговията с акции на компанията? 

Не са налице конкретни събития, които да са провокирали изкупувания или разпродажби с акциите на компанията. Фактът че М+С се бави с предаването на тримесечния си отчет за първите три месеца от годината може би изнерви някои от инвеститорите.  

Ако се стигне до вдигане на ДДС – как този факт би повлиял на инвеститорите, при условие, че М+С Хидравлик е компания – износител? 

По-високият ДДС няма да се отрази негативно върху дейността на М+С, тъй като дружеството разчита на външно търсене за продукцията си, главно в Европейския съюз, а не на местния пазар.  

Как оценявате изобщо перспективите пред сектора, в който действа предприятието? 

М+С Хидравлик, както самото име подсеща, се занимава с производството на хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Търсене за продукцията на компанията ще има и за много години напред, дори и в задаващата се нисковъглеродна икономика, така че перспективите пред сектора са големи, като зависи от мениджмънта дали ще позиционира добре компанията в постоянно конвергиращия свят.  

В какъв рейндж очаквате да се търгуват акциите на М+С Хидравлик в следващите 3 до 6 месеца? 

Въпреки че акциите на компанията се търгуват при високи коефициенти, поскъпване от 20% за следващите 6 месеца ми изглежда възможно.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!