Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна сумата от 560,81лв., или общо са необходими 2 243 лв. Ако допуснем, че двамата възрастни члена от този тип домакинство са заети лица, то следва доходите им от труд да покриват общата стойност на издръжката на живот и да осигурят достоен начин на живот на техните членове.

Това показва изследването на потребителските цени и издръжката на живот на ИССИ на КНСБ през септември.

През третото тримесечие продължава низходящият темп на издръжката на живот и отново отчита намаление с 0.2% спрямо предходния период на наблюдение, а на годишна база се наблюдава задържане на същото ниво.

Разгледани в динамика тримесечните темпове показват, че дефлацията все още не е устойчиво и трайно преодоляна, макар в началото на годината да се наблюдават някои индикации за възстановяване на инфлацията. Все пак на годишна база се отчитат темпове около и малко над нулата.

Основните фактори, които оказват влияние за намалението на стойността на издръжката на живот е значителният спад при цените на петрола на световните пазари. До настоящия момент общото ценово равнище се диктува основно от динамиката на цените на петрола, респ. на бензина и дизеловото гориво. След като през пролетта цената на петрола се стабилизира, а започналото обезценяване на еврото спрямо долара в най-общ план компенсира ефекта от поевтиняването му, инфлацията се възстанови през март и продължи четири последователни месеци. През месец май инфлацията достигна най-високото си ниво през последните две години от 0.9%, след което темпът отново се забави и последва задържане на нивата спрямо предходната година. Основната причина е поредният спад на цените на петрола през последните месеци на наблюдаваното тримесечие. В крайна сметка, ценовата динамика на петрола доведе до общо намаление за групата на горивата и смазочните материали за ЛТС със 17.6% за едногодишен период.

Причина е и поетапното намаление на цените на топлоенергията - средно с 8.8% от началото на годината (съответно с 6.2% от 1.04. 2015г. и с 2.7 % от 1.07.). Разходите за отопление и поддържане на жилището имат висок дял в потребителската кошница на българските домакинства. Динамиката на този тип разходи практически води до чувствителна промяна на средните нива на издръжката на живот.

Низходящата динамика на международните борси и на вътрешните цени на селскостопанските продукти, повлияни от руското ембарго оказват натиск за понижаване и/или задържане на крайните потребителски цени.

В сравнение със септември 2008 г. издръжката на живот се е увеличила с 19.1%. За целия период от началото на кризата в стойностно изражение общо за 4-членно домакинство тя е нараснала с 363 лв. или средно на лице с около 91 лв. Ръстът при хранителните стоки е със17.1%, а при нехранителните стоки с 20.8%.

За същия период общият доход на лице от домакинство бележи ръст от 43.7% (второ тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на 2008 г.), а реалният ръст е с 27.2%. Все още обаче, размерът на общия доход на лице представлява около 2/3 от необходимите средства за издръжка на живот. Това показва, че в стойностно изражение общият доход (от 401 лв.) е на изключително ниски нива и дори при този темп на нарастване, все още не е в състояние да позволи достоен начин на живот.

През целия анализиран период заетите лица намаляват с над 360 хиляди общо за страната (база II трим. на 2008 г.), в младежката възраст (15-29-год.) се отчита спад с около 108 хил. лица. Безработните лица нарастват с над 123 хил., като коефициентът на безработица достига през второ тримесечие на 2015 г. 9.9%, при 5.8% през същия период на 2008 г. Водещи в класацията по възрастови групи са тези от 25-34-годишните (+ 32 300 лица) и на 35-44-годишните (+ 43 500 лица).

При тези условия, наложилата се през последните две години дефлация предизвика стагнационен ефект върху икономиката на страната, ограничена инвестиционна активност и по-малко нови работни места. Темпът на нарастване на работните заплати се задържа на ниски нива, а крайното потребление на домакинствата отново мина в низходящ тренд (съответно с - 1% за първо и с - 2.6% за второ тримесечие), след като през 2014 г. отбеляза годишен ръст от 2.7%. Това са индикации, че доходите не нарастват с необходимите темпове, така че да доведат до такъв ръст на потреблението, който устойчиво да преодолее дефлационната спирала.

Границата на абсолютна бедност в стойностно изражение достига до 295,41 лв. на 1 лице. Наблюдава се темп на нарастване на тримесечна база с 0.3%, а на годишна с 0.8%. Повишение на стойностите се регистрира и в двете групи, като хранителните стоки отбелязват ръст с 0.4%, а нехранителните стоки с 0.2%. На годишна база по силно изразено е поскъпването при хранителните стоки с 1.7%, докато нехранителните стоки се задържат на почти същите нива.

Измерването на съотношението между необходимите средства за издръжка на живот и общия доход на лице от домакинството (НСИ) е въз основа на данните за разпределението на домакинствата по подоходни групи за второто тримесечие на 2015 г.

Съпоставянето на данните показват, че 32.3% са с общ доход на 1 лице от домакинство под издръжката за бедните домакинства (до 295.41 лв.), или около 2 млн. и 300 хиляди лица. Наблюдава се намаление на лицата, както на тримесечна база с около 5.3% (около 130 хил. лица по-малко спрямо предходното тримесечие, когато този дял е 34.2%).

С общ доход на 1 лице от домакинство от 295 до 561 лв. са 48.2% (или над 3.5 млн. лица). Тази група бележи нарастване с 3.2% спрямо предходното тримесечие, но на годишна база се задържа на почти същите нива (+108 хил. на тримесечна база);

Домакинствата с общ доход на 1 лице над издръжката на живот (560,81 лв.) са 19.5% (около 1 млн. 400 хил. лица). Като цяло групата отчита нарастване с 1.6% спрямо предходното тримесечие (или с +21хил. лица);

От изложените по-горе данни се констатира движение по-скоро от нискодоходните към среднодоходните домакинства, което може да се обясни с нарастването на МРЗ от началото на годината, както и с влиянието на минималните осигурителни прагове.

Все още обаче продължава да нараства делът на домакинствата с доход между издръжката на бедните и необходимите средства за нормална издръжка. За около 1/3 от тези домакинства доходите им гравитират по-близо до издръжката на бедните домакинства, което предполага, че е голяма вероятността да попаднат отново в групата на бедните домакинства при непредвидени ситуации, като загуба на работа, навършване на пенсионна възраст, болен член в семейството и др.

Данните от изследване на Евростат (SILC) за доходите и условията на живот сочат, че 40.1% от населението у нас е изложено на „риск от бедност и социално изключване“, при средно ниво от 24.4% за ЕС-28.

Фактически в България 33.1% от населението живеят в условията на тежко материално лишение, което означава, че условията им на живот са ограничени поради липса на ресурси. Това са лица, които нямат възможност да си позволят поне 4 от общо 9 лишения, като например: да заплатят сметките си за жилище, да поддържат дома си адекватно отоплен, да посрещнат неочаквани разходи, или да си позволят едноседмична почивка извън дома и т.н. Делът на лицата в тежко материално лишение намалява спрямо 2008 г. (41.2%), но все още България заема водеща позиция в сравнение с държавите членки на ЕС-28. След нас се нареждат: Румъния (26.3%), Унгария (23.9%) и Гърция (21.5%), докато средното ниво за ЕС-28 е 8.9%.

Така, въпреки всички усилия през последните години, все още много висок остава делът на домакинствата живеещи в бедност и социално изключване. Това налага необходимостта от трайни и устойчиви политики за нарастване на доходите, както и мерки и програми за възраждане на икономиката и разкриване на нови работни места.

В крайна сметка, все още 80.5% от домакинствата в страната живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжка на живот.