Всеки трети българин е сигурен, че ще успее да събере необходимия осигурителен стаж при пенсиониране, показват данните от национално представително проучване на НЦИОМ относно масовите настроения към идеите на кабинета за промени в пенсионното законодателство.

26% от запитаните обаче очакват, че няма да са събрали необходимия им за пенсия осигурителен стаж. 41% не могат отсега да преценят дали ще успеят да наберат необходимия им осигурителен стаж към момента на пенсиониране. Такъв отговор дават предимно млади хора на възраст до 39 години.

На въпроса “Когато навършите сега определената възраст за пенсиониране, ще имате ли необходимия Ви осигурителен стаж, за да се пенсионирате?”, 34% от запитаните са отговорили положително, 26% отрицателно, а 41% не могат да преценят.

Най-често допускат, че ще успеят да съберат необходимия им осигурителен стаж мъжете, високообразованите респонденти, хората на възраст между 40 и 60 години и заможните българи. Опасения, че може да не съберат необходимия им осигурителен стаж, изказват основно лица от малцинствата, нискообразовани и бедни респонденти.

Като причини интервюираните посочват възможността за трайна безработица, според 35%; фактът, че вече са били дълго време без работа – 25%; фактът, че са работили, без да са им внасяни осигуровки – 17%.

Две трети от работещите българи твърдят, че когато съберат необходимия брой точки и достигнат възрастта за пенсиониране, ще се пенсионират. Едва 6% от заетите в момента твърдят, че не биха се пенсионирали, дори да отговарят на всички изисквания.

На въпроса “Когато достигнете необходимия брой точки и изискваната от закона възраст, ще се пенсионирате ли?” – 68% от интервюираните отговаря с “да”, 5,6% с “не”, а 26,5% - още не са решили. Готовност да се пенсионират веднага, щом отговорят на условията, изразяват предимно онези, които търсят гаранция за сигурни доходи (жените, хората със средно и по-ниско образование, жителите на селата, бедните и представителите на малцинствата).

Регистрираните позиции на хората са силно подвластни на очакваното от тях поведение и отношение на работодателите им. Три са най-важните условия, при които трудовоактивните българи биха продължили да работят след навършване на пенсионна възраст: висока работна заплата – посочвано от 68% от интервюираните; безопасни условия на труд – посочвано от 45% от интервюираните; внасяне на осигуровки от работодателя, които да увеличат размера на пенсията, посочвано от 38% от работещите българи.

Ниските доходи от пенсия са аргумент за две трети от интервюираните да одобряват възможността пенсионерите да могат и да работят. Възможността пенсионерите да могат да работят е подкрепяна предимно от високообразованите респонденти, от жителите на София и на малките градове и от хората с висок жизнен стандарт.

43% от българите твърдят, че за определен период са работили без осигуровки, а 57% от трудовоактивните респонденти посочват, че досега винаги са им внасяни необходимите осигуровки. За недопускане на пропуски в осигуряването си съобщават високообразованите респонденти, жителите на малките градове и хората с висок стандарт на живот.

Като основна причина да има хора без осигуровки за известно време е посочвана безработицата. 15% от участвалите в проучването сочат, че са били безработни и регистрирани в бюрата по труда, а 7% са били безработни, но не са били регистрирани на трудовата борса.

21% от интервюираните уточняват, че в периода, за който не са били осигурени, са работили, без да им е внасяна осигуровка. Най-често без осигуровки са работили мъжете, респондентите със средно и основно образование и живеещите с големи лишения , сочи изследването на НЦИОМ.