Пенсионните  дружества  са задължени да  изпращат  на хартия  извлечение  по  индивидуалната  партида  на  клиентите  си  веднъж годишно –  до края на месец май. При подаване на заявление потребителят може да се откаже  от  хартиения  вариант  на  извлечението  по  индивидуалната  му  партида  и да получава същата в електронен вариант.

Това се посочва в приетата от Комисията за финансов надзор актуализирана Програма за защита на потребителите на небанковият финансов сектор за периода 2021-2024 г.

Осигурените лица могат да проверяват личната си  партида  и  чрез  интернет  страницата  на  съответните  пенсионни  фондове,  след получаване  на  индивидуален  код.  Клиентите  имат  право  да  изискват  и  допълнителни извлечения.  Някои  пенсионни  дружества  са  разработили  процедури  в  случаи  на оспорване  на  верността  на  данните  в  извлечението  по  индивидуалната  партида  на клиента. В  областта  на  пенсионното  осигуряване  защитата  на  клиентските  активи  е осигурена  чрез  разделянето  на  активите  на  пенсионното  дружество  от  активите  на управляваните  от  него  фондове. 

Допълнителна  гаранция  за  потребителите  е задължението пенсионното дружество да има договор с банка попечител. Съгласно  Кодекса  за  социално  осигуряване,  попечителските  съвети  на пенсионноосигурителните  дружества  са  задължени  да  разгледат  и  отговорят  на жалбоподателите  в  писмена  форма  в  срок  от  2  месеца  от  датата  на  получаване  на жалбата.

Пенсионно  осигурителните  дружества  (ПОД)  поддържат  актуални  интернет страници, на които потребителят може да се информира за интересуващия го пенсионен фонд  и  да  получи  друга  информация  във  връзка  с  допълнителното  пенсионно осигуряване.  Правилниците  за  устройството  и  дейността  на  управляваните  от пенсионните дружества фондове са публикувани и на интернет страницата на КФН. 

istock
istock

С  измененията  в  КСО  и  с  приемане  на  НАРЕДБА  No  61  за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества  се въведе изискване за информиране на  осигурените  лица  чрез  рекламните  и  информационни  материали  за  фондовете  за допълнително пенсионно осигуряване, така че при управлението на активите на фонда не  се  гарантира  положителна  доходност,  но  се  запазват  в  пълен  размер  внесените  по индивидуалните партиди средства в универсален пенсионен фонд (УПФ).

Как да изчислите каква пенсия ще получавате

С измененията на КСО се създадоха два нови фонда: фонд за изплащане на пожизнени пенсии и фонд за разсрочени плащания. За пенсионноосигурителните дружества се създаде задължение да  заделят  резерв  за  гарантиране  на  брутния  резерв  на  вноските  в  УПФ.  Създаде  се възможност осигуреното лице, което e придобило право на пенсия от УПФ, еднократно да  промени  участието  си  и  да  прехвърли  натрупаните  средства  по  индивидуалната  си партида или сумата допълнена от резерв за гарантиране на брутния резерв на вноските в УПФ,  което  от  двете  суми  е  по  голямо,  в  друг  съответен  фонд,  управляван  от  друго пенсионноосигурително дружество.

istock
istock

Осигуреното  лице в професионален пенсионен фонд  (ППФ), което  не е придобило или  упражнило  правото  си  на  ранно  пенсиониране,  може  при  отпускане  на  пенсия  за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО или при навършване на възрастта по чл.  68, ал.  3  да  получи  еднократно  или  разсрочено  натрупаните  средства  по индивидуалната партида или да ги прехвърли в УПФ или в ДПФ. 

Пенсионните  дружества  изчисляват  ежедневно  и  публикуват  информация  за стойността на един дял на съответните пенсионни фондове.  Данните за стойността на дяловете на всички пенсионни фондове се оповестяват на интернет страницата на КФН.

На  страниците  на  дружествата  на  тримесечие  се  публикуват  и  портфейлите  им.  На страницата на КФН се оповестяват годишните одитирани финансови отчети на ПОД.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg