Месечната нетна заплата на жените е с около 12% по-ниска от тази на мъжете. Средната разлика за страните от ЕС е 16 на сто. Това сочи Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016 г., приет от Министерския съвет на днешното редовно заседание.

Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, намаляването на разликите в заплащането между половете и насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения.

Сред приоритетните области в доклада са също борбата с насилието, основано на пола, и промяната на обществените стереотипи спрямо половете.

В документа се посочва, че през 2016 г. средномесечният брой на безработните жени е намалял до 156 462, което е с 25 769 по-малко в сравнение с 2015 г. За същия период безработните мъже са намалели с 20 340 – до 128 255.

Статистиката показва, че през 2016 г. средният брой на продължително безработните жени, които не могат да си намерят работа повече от 12 месеца, са били 65 379 или с близо 16 000 по-малко в сравнение с 2015 г.

През миналата година делът на работещите бедни е намалял и сред двата пола.

Акцент в доклада е поставен върху приетия Закон за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.