Често хората имат желание да упражнят правото си за пенсия, преди да навършат необходимата възраст, дори с цената на това, да взимам по-малък размер на пенсията.

Причините за подобно решение и желание може да бъдат от най-разнообразен характер.

Има ли вариант това да се случи съгласно закона, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Колко българи получават тавана на пенсиите

Спрямо закона не бихте могъл да придобиете право на пенсия без да имате навършени необходимите възраст и осигурителен стаж и/или да отговаряте на условията за пенсиониране на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

istock
istock

В случай че не сте придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на КСО, не бихте могъл да се пенсионирате, като и нямате право на посоченото в разпоредбите обезщетение.

В закона са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж:

- за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

- за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор";

- до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

istock
istock

Следва да се отбележи, че осигурителният доход за времето, за което е “закупен” осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера.

Как се определя категорията труд при пенсиониране

В Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва: до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година.

Съгласно Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от
работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца
, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по този ред може да се изплаща само веднъж.

iStock
iStock

В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати. Както е видно, право на обезщетение в увеличен размер имат педагогическите специалисти, заемали длъжност в посочените институции.

Справка:

чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование

по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда