Нашите експерти

Тодор Капитанов

Тодор Капитанов

Експерт по трудово право

д-р Тодор Капитанов работи в сферата на трудовото право. Консултирал е водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.

Статии

Работа

Правя ли нарушение, ако приемам „бакшиш“ по време на работа

В България и други страни, оставянето на допълнителни пари към сметката (касовия бон) е широкоразпространена практика. Мотивите за това са да бъде допълнително стимулиран работещият (сервитьор, пиколо ...

0

Осигуряване

Можем ли да пребиваваме в чужбина с пари от командировъчни

През последните години работещите многократно повдигат въпроса относно повишението на размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни) при служебните пътувания в чужбина, редът за отчитането ...

1

Осигуряване

Какво означава „електронен трудов запис“

Темата за електронната трудова книжка отново е на дневен ред, след като бе внесен за разглеждане законопроект, който цели създаването на електронен трудов запис, който да замени досега съществуващата хартиена ...

1

Работа

При какви условия ще имаме електронната трудова книжка

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. В нея се вписват обстоятелства относно данните от личните ...

1

Работа

Изменения на условията за работа на чужденците в България

На 19 януари 2023г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Този закон урежда регулирането на достъпа до пазара на труда на работници ...

0

Осигуряване

Какво означава „уговорено“ трудово възнаграждение

„Уговореното“ трудовото възнаграждение е сред често използваните в закона изрази, за които не е дадена легална дефиниция. Пример затова е текстът в Кодекса на труда в България, според който сред основните ...

1

Осигуряване

Какво е възнаграждението за 1 час труд с новата минимална заплата

Както вече стана ясно, минимална работна заплата от 1 януари 2023 година се повиши в размер на 780 лева. Разбира се от този скок на минималното заплащане недоволни останаха точно работещите на минимална ...

1

Осигуряване

Специална грижа за жените на работното място

Проблемите с битовите условия на работното място са едни от най-често посочваните, когато работещите биват запитани с какво считат, че работодателят им може да подобри средата, в която се полага труд. Нека ...

0

Работа

Защо жените са по-нископлатени от мъжете

Голяма част от жените в България попадат категорията на нископлатени работници и служители в страната. Наред с това, трудът на жените, полаган извън работата им по трудово правоотношение, често остава ...

2

Пенсиониране

Имаме ли право на обезщетение за пенсиониране, ако сме безработни

Въпросите около придобиването и упражняването на правото на пенсиониране винаги са предизвиквали сериозен интерес както сред работещите, така и сред работодателите. От една страна цялата предварителна ...

0

Работа

Имам ли право да взема заем от работодателя ми

В България отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения, оформени с трудов договор. Трудовият договор се сключва в писмена форма между работник или служител ...

0

Работа

Проблемите с полагането на извънреден труд се увеличават

Какви са особеностите при полагане на извънредния труд и какви са най-честите нарушения, които работниците и служителите посочват чрез сигнали до различните институции и организации, отговаря д-р Тодор ...

0

Осигуряване

Кое е най-спешното изменение в трудовото законодателство

Въпреки нестабилната политическа обстановка, в средата на 2022 г. се приеха изменения и допълнения в Кодекса на труда в България, целящи сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като се ...

0

Осигуряване

Социална закрила при работа без трудов договор, а на граждански

Позната практика за някои работодатели е да назначават своите служители вместо на трудов, на граждански договор, като реално изискват работникът и служителят да спазва работното време, да присъства активно ...

0

Осигуряване

Какви разходи ни поемат при работа на граждански договор

Нека припомним, че по т. нар. „граждански договори“ също се полага труд, но правният режим на договора не е подчинен на трудовото законодателство, като изпълнителят по принцип няма качеството „работник ...

0

Осигуряване

Може ли да работя на граждански договор по време на майчинство

В забързаното ежедневие и възможностите, които предлага пазарът на труда в България, много от настоящите майки или бъдещи такива са едва ли не принудени от обстоятелствата да съчетават както грижа за децата ...

0

Работа

Как да откажа предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Законът в нашата страна сочи, че без значение дали са срочни или безсрочни, всички видове трудови договори могат да бъдат прекратявани по взаимно съгласие. В практиката дори работодателите (а често и служителите) ...

0

Пенсиониране

Обезщетение при пенсиониране на държавен служител

В България трудовите и служебните задължения са регулирани съответно от двата основни закона – Кодек на труда и Закон за държавния служител. Най-общо казано, в кодекса са уредени трудовите отношения ...

1

Работа

Забрана за работа на друго място след като напуснем

Един от най-честите случaи, с които се сблъскват работещите последно време, е този, че в трудовите си договори откриват клаузи, с които се ангажират да не работят известно време на други места или да заплащат ...

0

Осигуряване

Как да бъде определен размерът на минималната работна заплата

Както е добре известно, страната ни се намира на дъното по отношение на размера на минималната работна заплата (МРЗ) в Европейския съюз. При условията на високата инфлация, достигаща до близа 20%, размерът ...

1