Нашите експерти

Тодор Капитанов

Тодор Капитанов

Експерт по трудово право

д-р Тодор Капитанов работи в сферата на трудовото право. Консултирал е водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.

Статии

Работа

Процедура по преназначаване в държавната администрация

В закона ясно са определени условията и редът за оценяване на служителите в държавната администрация за изпълнението на заеманите от тях длъжности, както и за повишаване в държавна служба на държавните ...

0

Работа

Нарушаване на синдикално право на сдружаване: История на един работник

В съвременното общество правата на работниците са от съществено значение. Едно от основните права на работника е правото на синдикално сдружаване, което му позволява да се организира с колегите си с цел ...

0

Работа

Кой и как определя коя категория труд работим

Процесът на определяне на категорията на труда следва да бъде обект на внимание и грижа от страна на всеки работник или служител. Разбирането на този процес и активното участие в него са стъпки към по-сигурно ...

0

Работа

Как се променя заплащането при намаляване на работното време

В живота на бизнеса е възможно работното време да се променя поради различни обстоятелства. Важно е обаче да се осъзнае, че тези промени не водят автоматично до намаляване на трудовото възнаграждение. ...

0

Работа

Имаме право на безплатен достъп до трудовите си документи

В нашата съвременна работна среда информацията играе важна роля, и работниците все по-често изразяват интерес към документите, съхранявани от техните работодатели в трудовите им досиета. Експертът по трудово ...

1

Пари

Месечният доход за издръжката на семейства в България

В България, в сравнение с другите страни от Европейския съюз, много хора се сблъскват с предизвикателства, свързани със задоволяване на основните жизнени нужди с ограничени финансови ресурси. Кои са ...

0

Работа

Особености при трансформиране на длъжност в администрацията

В случаите на трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока експертна длъжност, заемането на длъжността се извършва чрез същата процедура за конкурентен подбор. Това е така, тъй като се спазва ...

0

Работа

Право на безплатно работно и униформено облекло

Работното и униформено облекло са съществена част от работната среда и могат да изиграят ключова роля за комфорта и безопасността на работниците и служителите. Според закона, работодателят трябва да ...

1

Работа

Работа на срочен трудов договор: митове и истини

Разбирането на разликата между срочен трудов договор и трудов договор за неопределено време може да бъде източник на объркване за много работници. Често се случва хората да се притесняват, че ако сключат ...

1

Работа

Имате право на очен преглед за сметка на работодателя

В днешно време, работата пред компютър и други технологични дисплеи е стандарт за мнозина. Но този модел на труд има своите изключителни предизвикателства, особено когато става въпрос за здравето на нашите ...

0

Работа

Изпитателен срок в трудовия договор: предимства и рискове

В момента на търсене на работа, когато предложението за нова позиция най-после се появи, работникът получава трудов договор, който в повечето случаи включва клауза за срок на изпитване, уреден в полза ...

0

Пари

Кога е задължително заплатата да се плаща по банков път

Работниците и служителите в България често се сблъскват с дилемата дали да получават заплатата си по банков път, или да я получават в брой. Причините за тази дилема най-често са, че много от гражданите ...

4

Работа

Преназначаване на по-висока длъжност в администрацията

Заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез подбор при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет. Този подзаконов нормативен акт е Наредбата за условията ...

0

Работа

Освен права регистрираният безработен има и задължения

Работата и социалните права на гражданите в България са внимателно регулирани и контролирани от различните институции, включително от Агенция по заетостта, чрез нейната Дирекция "Бюро по труда". Тази ...

2

Работа

Какво се прави, ако не ни изплатят навреме заплатата

Трудово възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго. Ако трудовото възнаграждение се изплаща на два пъти месечно – авансово и окончателно, ...

4

Работа

Преназначаване на по-ниска длъжност в администрацията

Преназначаването на държавния служител на по-ниска длъжност е обвързано със задължителното условие да отговаря на условията за заемане на длъжността. Тъй като длъжността е по-ниска, логично е служителят, ...

0

Работа

Предложения за компенсиране на работещите при принудителен престой

Опита, придобит по време на повече от една година предоставяне на компенсации от държавата за работодатели и работници по време на извънредното епидемично положение и извънредната епидемична обстановка ...

0

Работа

Трансформиране на длъжност на държавен служител

При упражняване на правомощията си по ръководство и контрол на администрацията, органът по назначаването разполага с оперативната самостоятелност да прецени начина на организиране на администрацията, с ...

0

Осигуряване

Обезщетение от шест заплати при напускане на втора работа

Преди три години беше извършена промяна в Кодекса на труда относно обезщетението при пенсиониране на работниците или служителите. Съгласно тази промяна при прекратяване на трудовото правоотношение, ...

0

Работа

Работно време при дистанционна работа

Понятието “работно време” означава времето, установено със закон, друг нормативен акт, с колективен трудов договор или индивидуален трудов договор, през което работникът или служителят е длъжен да бъде ...

0