Въпросът относно необходимостта от медицинско свидетелство често се задава, когато чакаме на опашката при личния си лекар или когато фирмата, в която ще започваме работа, изисква представяне на медицинското преди подписване на трудовия договор.

Освен това, възниква и въпросът дали има възможност данните за нашия здравен статус да бъдат прехвърляни служебно между фирмите, в които сме работили. Отговори на тези въпроси предоставя д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Първо, трябва да се разбере, че въпросът за представянето на медицинско свидетелство при започване на работа се регулира от законодателството във всяка държава. В много страни законът изрично посочва кога и за какви видове работа е необходимо да се представи медицинско свидетелство. Обикновено това са работи, които изискват особено здравословни условия или работи, при които съществува риск от разпространение на инфекции или други заболявания.

Права и задължения при работа на допълнителен договор

От друга страна, много работодатели могат да изискват медицинско свидетелство като част от процеса на подбор и назначаване на служители, независимо от изискванията на закона. Това може да се прави с цел да се гарантира, че новоприетият служител е здрав и способен да изпълнява задълженията си по най-добрия възможен начин. В такива случаи работодателят обикновено поема разходите за издаването на медицинското свидетелство или оказва съответната финансова помощ.

istock
istock

Относно въпроса за прехвърлянето на данните за здравния статус между фирми, това зависи от политиката на конкретната компания и от законодателството за защита на личните данни.

Обикновено фирмите имат право да изискват от работника да предостави медицински справки, които да потвърдят неговия здравословен статус за времето, в което е работил в тях. Въпреки това, прехвърлянето на тези данни между фирми може да бъде подложено на изричното съгласие на работника и да се извършва в съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни.

Жените на работното място: Специални изисквания на закона

Законодателството в България дава ясни и конкретни отговори, съобразно нормите. На основание Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определени в специална Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Спрямо закона, на задължителен предварителен медицински преглед подлежат:

1. лицата, които постъпват на работа за първи път;

2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;

3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.

Следователно лицето, започващо работа, трябва да представи карта за предварителен медицински преглед.

Служебното изискване и предоставяне на досиетата между службите по трудова медицина също е уредено в закона. Съгласно разпоредбите, здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие.

Въпреки че законът определя случаите, когато е необходимо представянето на медицинско свидетелство при започване на работа, много работодатели могат да изискват това като допълнително условие.

Справка:

чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 2. ал. 1 от Наредба № 3 от 28.02.1987 г.

чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase