Отпада задължението за съставяне на графици за ползването на отпуски. Това решиха единодушно депутатите като приеха на първо четене промени в кодекса на труд, които бяха внесени от БСП.

С измененията в закона отпада и изискването работодателят да определя правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. 

Отпадна и задължението към микропредприятията и малките фирми за предварителното писмено уведомяване на Инспекцията по труда за удълженото работно време, също така и издаването на правилник за вътрешния трудов ред.

Редом с промените с увеличава и срокът за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен договор – от 3 на 7 дни.

Промените, които са одобрени от правителството на първо четене са три. Първата е свързана с въвеждане на еднодневни трудови договори, промени в работното време с по-гъвкави граници и уеднаквяването на продължителността на платения отпуск за всяко дете без значение от поредността.

Земеделските стопани ще могат да наемат сезонни работници за толкова дни, за колкото са им нужни за прибирането на реколтата.

Също така, еднодневните договори ще важат само за растениевъдството и само за дейности, които не изискват специална квалификация. Едни работник ще може да полага труд за не повече от 90 дни в рамките на годината.

Въвежда се и по-голяма гъвкавост на работното време, като идеята е работещите да могат са планират по-удобно за себе си работната седмица и ако си тръгнат по-рано от работа, например, за да могат да отработят изгубените часове в следващите дни.

При отпуск по бременност, раждане или осиновяване майката ще има право на допълнителен отпуск за отглеждането на детето, докато то навърши 2 г. В момента четвърто, пето и следващо дете майката ползва половината от платения отпуск и 6 месеца неплатен.