Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 септември 2010 г. е 3 856 344 души, като нараства спрямо 30 септември 2009 г. с 3,19 на сто. Това сочат данните на управлението "Осигурителен надзор" към Комисията за финансов  надзор /КФН/ за дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2010 година.

Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,22 на сто, в професионалните - 85,27 на сто, в доброволните - 58,33 на сто, а в доброволните по професионални схеми - 33,61 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 35,2 г., в професионалните - 42,9 г., в доброволните - 47,1 г., и в доброволните по професионални схеми - 41,3 години. 

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30 септември 2010 г. възлизат на 3 724 668 хил. лева и в сравнение с края на деветмесечието на 2009 г. нарастват със 783 686 хил. лева или с 26,65 на сто.

Нетните активи на универсалните пенсионни фондове към 30 септември 2009 г. достигат 2 684 135 хил. лева, на професионалните - 494 274 хил. лева, а на доброволните - 543 609
хил. лева. С най-малък размер са нетните активи, натрупани в доброволното пенсионно осигуряване по професионални схеми - 2650 хил. лева, сочат данните на КФН.