Спад на безработицата до 6.8% през юни 2017 г. отчита административната статистика на Агенцията по заетостта.

Сравнението с предходния месец показва намаление от 0.3 процентни пункта, а при паралел с юни миналата година безработицата се свива значително – с 1.6 процентни пункта.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през месеца е 224 167. Те намаляват с 9 662 души спрямо предходния месец, а в сравнение с юни 2016 г. броят им се свива съществено – с 50 109 лица.

Започналите работа през юни 2017 г. безработни лица са общо 23 188, от които 20 238 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 2 950 безработни. От тях 1 382 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 1 568 безработни лица.

Заявените в бюрата по труда свободни работни места на първичния пазар през месеца са 19 016, като от тях частният сектор е обявил 80,5%. В сравнение с юни 2016 г. броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 1,3% или със 753 броя.

Най-много свободни работни места на първичния пазар през месеца са заявени от преработващата промишленост (6 129); търговията (2 730); хотелиерството и ресторантьорството (2 319); административните и спомагателните дейности (1 647); строителството (1 218); селското, горското и рибното стопанство (738); транспорта, складирането и пощите (708); операциите с недвижими имоти (698); държавното управление (610) и др.

Най-търсените професии по заявените свободни места в бюрата по труда през месеца са работници в преработващата промишленост, персонал в сферата на персоналните услуги (готвачи, бармани, сервитьори), оператори на стационарни машини и съоръжения, квалифицирани работници в производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни, неквалифицирани работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, продавачи, монтажници, водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.