Срокът за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна собственост се удължава до 31 декември 2024 година.

Това предвиждат промени в Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, качена за обществено обсъждане. Досега срокът за паспортите на сградите беше до 2022 година.

Причината за удължаването на срока са множеството публикации и коментари в пресата и запитвания от граждани през последната половин година, които споделят, че в условия на висока степен на несигурност, породена от пандемията от COVID-19 и от извънредните последици от нея, няма да могат да се справят времево и финансово с крайния срок за съставяне на технически паспорти, който в действащата наредба е до 2022 г. , обясняват от регионалното министерство.

От влизане в сила на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите през 2007 г. сроковете са променяни 3 пъти като основните мотиви за това са свързани с липсата на средства за съставянето на технически паспорти за съществуващи строежи, пише в мотивите.

Там се напомня, че през 2021 г. Република България прие нова дългосрочна стратегия за обновяване на националния сграден фонд до 2050 г., в която мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване следва да бъдат съчетани по подходящ начин с техническите мерки за устойчивост на конструкцията,  безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, устойчиво използване на природните ресурси.

По обобщени данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към месец април 2021 г. в Кадастралната карта и кадастралните регистри са регистрирани общо 2 763 240 брой нови и съществуващи сгради, за 10 803 бр. (0,39%) от които има предоставени копия на техническите им паспорти. 

Апартаменти стават непродаваеми

Към края на 2020 г. броят на обновените съществуващи жилищни сгради с технически паспорти е малко над 2 200, което в относителен дял е под 0,11 %. До 2050 г. се предвижда да бъдат обновени 60% от жилищния сграден фонд и близо 17% от нежилищния, като площта на обновените сгради от целия сграден фонд се очаква да бъде над 45%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg