Европейското финансиране представлява ключов инструмент за подкрепа на различни проекти и инициативи в страните членки на Европейския съюз. То е основен елемент от общата стратегия за устойчиво развитие и стимулиране на икономическия и социален напредък в общността.

В този контекст, предимствата на европейското финансиране са многобройни и играят важна роля в постигането на общите цели на ЕС. Нека разгледаме какви видове финансиране са достъпни и как те допринасят за стимулиране на икономическото развитие, иновациите и социалното сближаване в рамките на Общността.

Видове европейско финансиране

ЕС предоставя финансиране за редица проекти и програми. Наред с това се прилагат строги правила за стриктен контрол върху начина, по който средствата се използват, и за да се гарантира, че те се изразходват в условията на прозрачност и отчетност.

Финансирането от ЕС се предоставя под редица различни форми:

- безвъзмездни средства – обикновено хората кандидатстват за безвъзмездни средства, като изпращат идеи за проекти след покана за представяне на предложения;

- субсидии – управлявани от национални и регионални органи;

- заеми, гаранции и дялов капитал – като форми на финансова помощ в подкрепа на политиките и програмите на ЕС;

- заеми за държави от ЕС и за държави извън ЕС;

- награди за победителите в конкурсите по линия на програма „Хоризонт Европа“.

Кой може да получи финансиране от ЕС?

Всички европейски граждани и много хора в други части на света се възползват пряко или косвено от бюджета на ЕС. Средствата от него помагат на милиони студенти, хиляди изследователи и много градове, региони и организации с нестопанска цел.

istock
istock

Вижте най-често срещаните профили на бенефициери, кандидатстващи за финансиране от ЕС:

- Младежи – възможности за финансиране за млади хора;

- Изследователи – програми за финансиране и открити покани за представяне на предложения;

- Земеделски производители и предприятия в селските райони – възможности за финансиране за земеделските стопани;

- Малки и средни предприятия – възможности за финансиране за малки дружества;

- Публични институции – възможности за финансиране за публични органи;

Начини на управление

Програмите, финансирани от бюджета на ЕС, могат да се изпълняват по три различни начина в зависимост от естеството на съответното финансиране:

- Пряко управление – финансирането от ЕС се управлява директно от Европейската комисия;

- Споделено управление – Европейската комисия и националните органи управляват съвместно финансирането;

- Непряко управление – финансирането се управлява от партньорски организации или други органи във или извън ЕС.

Това означава, че когато ЕС предоставя финансиране за конкретна програма или проект, той невинаги участва пряко в ежедневното управление. В същото време, въпреки че държавите членки отговарят за изразходването на по-голямата част от бюджета на ЕС, Комисията носи крайната отговорност за неговото изпълнение.

Затова Комисията извършва строг и ефективен контрол върху начина, по който се изразходват средствата от ЕС. Процедурата варира в зависимост от начина, по който се изпълнява програмата.

За да получи финансиране за проект, кандидатът трябва да намери подходяща покана за представяне на предложения/проекти и внимателно да следва конкретните насоки за кандидатстване – всяка покана е различна. Проектът ще се конкурира за финансиране с проектите, представени от останалите кандидати в рамките на съответната покана.

  1. Пряко управление

При пряко управление на финансиране от ЕС Европейската комисия отговаря пряко за всички етапи от изпълнението на програмата. Комисията има задължението да: публикува поканите за представяне на предложения, оценява подадените предложения, подписва споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, наблюдава изпълнението на проектите, оценява резултатите и извършва плащания.

Пример за програма, управлявана пряко от Комисията, е Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), чиято основна цел е да се подпомага създаването и разрастването на МСП. Ако даден кандидат е предприемач, който търси финансова подкрепа от ЕС, ведомството за контакт и управление ще бъде Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, която изпълнява COSME.

istock
istock

Можете да кандидатствате за този вид финансиране, като отговорите на покани за представяне на предложения. Поканите за представяне на предложения при пряко управление се публикуват на портала за финансиране и обществени поръчки (SEDIA).

Процесът на кандидатстване трябва да се извърши посредством портала за финансиране и обществени поръчки на Европейската комисия. Както за безвъзмездните средства, така и за обществените поръчки обичайният процес на кандидатстване включва намиране на покана, за която отговаряте на условията, намиране на партньор по проекта, създаване на профил на портала, регистриране на вашата организация и подаване на предложение.

  1. Споделено управление

При споделено управление на финансиране от ЕС отговорността за управлението на дадена програма се споделя между Европейската комисия и националните органи в страните от ЕС. Около 70% от програмите на ЕС се управляват по този начин.

Например ако сте земеделски производител в ЕС и имате проект за започване на отглеждане на биологични зеленчуци, можете да кандидатствате за финансиране по линия на общата селскостопанска политика (ОСП). За целта трябва да се обърнете към министерството на земеделието на вашата държава или друга подобна институция, която отговаря за управлението на средствата за вашия проект от името на ЕС.

Националните, регионалните и местните администрации в страните от ЕС избират кои проекти да финансират и отговарят за оперативното им управление. Комисията работи заедно със страните от ЕС, за да се гарантира успешното приключване на проектите и правилното изразходване на средствата.

Политиката на сближаване и селското стопанство са основните области, в които се използва споделено управление – главно чрез следните фондове:

- Европейски фонд за регионално развитие – регионално и градско развитие;

- Кохезионен фонд – за по-слабо развитите региони;

- Европейски социален фонд плюс – социално приобщаване и добро управление;

- Фонд за справедлив преход – подкрепа за регионите, които са най-силно засегнати от прехода към неутралност по отношение на климата;

- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони;

- Европейски фонд за морско дело и рибарство.

На страницата за регионалните и националните управляващи органи ще намерите повече информация за бюджета на ЕС за периода 2014–2020 г. В процес на създаване е уеб страница със звена за контакт по държави членки, включително за финансиране по програмите от бюджета на ЕС за периода 2021–2027 г.

  1. Непряко управление

При непряко управление на финансиране от ЕС програмите за финансиране се изпълняват частично или изцяло от трети страни, като например национални органи или международни организации. Финансирането е под формата на субсидии, за които се кандидатства на национално равнище.

По-голямата част от бюджета на ЕС за хуманитарна помощ и международно развитие се изпълнява при непряко управление. На програмите с непряко управление се падат около 10% от общия бюджет на ЕС.

Ако кандидатствате за средства, управлявани от партньор по изпълнението при непряко управление, ще трябва да спазите процедурата за кандидатстване, установена от съответния партньор по изпълнението, който ще действа като възлагащ орган. Ще трябва да проверите на уебсайта на партньора по изпълнението специфичните изисквания за процеса на кандидатстване.

Примери за партньори по изпълнението, които предоставят средства от ЕС при непряко управление, са:

- Международни организации;

- Специализирани органи на Съюза;

- Децентрализирани агенции;

- Съвместни предприятия (публично-частни партньорства);

- Национални органи.

Организациите или физическите лица, които желаят да работят при непряко управление, трябва да попадат в специфични категории, определени във Финансовия регламент, с който се урежда използването на бюджета на Съюза. Преди да станат партньори по изпълнението, те трябва също така да извършат предварителна оценка на своите системи, правила и процедури, за да гарантират, че средствата от ЕС, които ще получат, ще бъдат безопасно управлявани.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg