Нови условия за средните предприятия, за да получат безвъзмездна помощ за преодоляване на последствията от коронавируса, предвиждат промени в процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", качени за обществено обсъждане.

Увеличава се общият бюджет по мярката от 156 млн. лв. на 200 млн. лв. проектите няма да се проектите вече няма да се финансират по реда на постъпване, а ще се класират по определени критерии.

Първо ще се прави оценка на административното съответствие, като фирмите, които не отговарят на условията, няма да преминават към втората фаза – техническа и финансова оценка.

Освен това всеки отделен сектор ще притежава собствен бюджет – пропорционален на броя на средните предприятия във всеки от тях. Европейското финансиране по програмата е в размер на 170 млн. лв., а националното съфинансиране - 30 млн. лв.

Допустими за кандидатстване са фирми, които имат минимум две приключени финансови години – 2018 г. и 2019 г. Те трябва и да отчитат спад от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода февруари – месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Това означава, че съпоставката няма да се прави както обявеното по-рано спрямо средномесечния оборот за 2019 г., а на годишна база.

istock
istock

Общият бюджет вече е разделен по сектори:

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 1 400 000 лв.

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 72 500 000лв.

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 1 100 000 лв.

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 2 800 000 лв.

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО 21 300 000 лв.

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 34 600 000 лв.

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 11 400 000 лв.

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 13 500 000 лв.

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 9 600 000 лв.

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 300 000 лв.

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 5 300 000 лв.

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 11 100 000 лв.

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ 1 100 000 лв.

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 9 500 000 лв.

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 3 000 000 лв.

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 500 000 лв.

istock
istock

Според новите документи най-голям бюджет е предвиден за сектор „Преработваща промишленост“, следван от „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и сектор „Строителство“. В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, ОПИК може да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.
 
Минималният размер на сумата, която предприятие може да получи, остава 30 хил. лв., а максималната е увеличена до 150 хил. лв. Тя обаче не може да бъде по-голяма от 3% от оборота на фирмата съгласно Годишната данъчна декларация за 2019 г.

Това също е съществена промяна, тъй като в предишния вариант условието бе 1%. Намален е и прагът на оборота, който компаниите трябва да са имали за 2019 г. – от 3 млн. лв. на 1 млн. лв.

До 100 000 лв. безвъзмездно за фирми по нова мярка

Предприятията, получили финансовата подкрепа трябва да продължат дейността си минимум три месеца след приключване на проекта, както и да използват средствата само за видовете разходи, които са посочени в административния договор. Изразходването на парите трябва да бъде подкрепено с оригинални разходооправдателни документи.

Ако фирмата кандидатства за покриване на разходите си за персонал, тя трябва да запази нивото си на заетост такова, каквото е било месеца преди подписване на административния договор. Разходите за персонал са допустими само ако служителите са назначени на трудов договор преди 1 юли 2020 г. и при заплата, ненадвишаваща 2 000 лв.

istock
istock

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата, в случай, че са обявени в несъстоятелност, са в производство по несъстоятелност, са в процедура по ликвидация, са преустановили дейността си или е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка.

Подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, чиято дейност попада във финансовия сектор.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg