Собствениците на имоти, които не живеят в тях, също ще са длъжни да плащат разходите за етажната собственост, предвиждат промени в Закона за управление на етажната собственост, внесени в Народното събрание.

Според тях отпада освобождаването от разходите за управление и разходите за поддържане на общите части на лицата, които пребивават в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година, като се запазва разпоредбата в частта, в която се освобождават от разходи децата, ненавършили 6-годишна възраст. За необитаемите самостоятелни обекти се предвижда заплащане на разход в размера, който е определен за един собственик, ползвател или обитател.

С предложението се цели при разпределянето на разходите за управление и разходите за поддържане на общите части същите да се дължат от собствениците или ползвателите (когато е приложимо) без оглед на обитаемостта на самостоятелните им обекти предвид разходите за абонаменти и услуги в сградата, които се плащат целогодишно, и предвид, че освобождаването на тези лица изцяло от заплащане към момента създава условия за несправедливо разпределение на разходите за управление и разходите за поддържане, както и за възникване на напрежение между живущите в етажната собственост, пише в мотивите към проекта.

Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от покупката на имота или отдаването му под наем да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост. Ако настъпи промяна собственикът или ползвателят пък е длъжен да подаде декларация до управителния съвет (управителя) за вписване на посочените данни. Декларацията може да бъде подадена на електронния адрес на управителния съвет (управителя).

Книгата на етажната собственост може да бъде в хартиен или в електронен вариант под формата на електронен документ, пише още в промените.

istock
istock

В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост  председателят на управителния съвет (управителят) вписва подадените данни от всеки собственик или ползвател за притежаваните или за взетите за отглеждане животни в конкретния самостоятелен обект, които се извеждат на обществени места, а за кучетата - и номера на ветеринарномедицинския паспорт.“

„Общото събрание може да се провежда и в смесен режим на работа – присъствено и онлайн чрез видеоконференция, гарантираща установяването на самоличността на участващите лица. Участието и гласуването на тези членове се отбелязва в протокола, както и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номерът на самостоятелния обект, начинът, по който са гласували лицата – „за“, „против“ или „въздържал се“, и същността на изявленията им.“

Нов ред за решаване на спорове за етажна собственост

В случаите, в които в етажната собственост няма избран управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор), кметът на общината или района организира провеждането на общо събрание за избор на управителен орган и контролен орган със заповед и назначава такива служебно до момента, в който етажната собственост не организира общо събрание за избор на тези органи.
За да бъде улеснен процесът по вземане на решение за извършване на основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране,  мнозинството за вземане на тези решения се намалява от 67 на сто идеални части от общите части на 51 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Предлага се и отпадане на отлагането на общото събрание за следващия ден в случаите, когато не е налице изискуемият кворум от чл. 15, ал. 2, като общото събрание се отлага с един час, ако не е налице изискуемият кворум, и се смята за законно колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

С оглед на повишаването на отчетността на средствата и дейността на управителния съвет (управителя)  се въвежда ежемесечното задължение на управителя да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите на етажната собственост за месеца. Въвежда се и задължение за етажната собственост да избере контролен съвет (контрольор) с цел повишаване на сигурността на средствата в етажната собственост.

istock
istock

За контролния съвет (контрольора) също е предвидено заплащане на възнаграждение, като общото събрание има възможност да гласува за управителния съвет (управителя) и контролния съвет да не се заплаща възнаграждение освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец, упражняващ дейността по управление на етажна собственост.

В законопроекта са въведени нови административно-наказателни разпоредби.

Предвидено е административно наказание за собственик и ползвател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задълженията си по чл. 7, ал. 3, да бъде наказван с глоба от 50 до 250 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 100 до 500 лв., когато е юридическо лице.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg