Обединени патриоти изготвиха Закон за личния фалит. Целта е да се сложи край на фигурата „доживотен длъжник“.

България е сред малкото държави в ЕС, която няма законодателна защита при задлъжнялост на физически лица

Според представения законопрокт за защита на физическите лица при неплатежеспособност (за повече от три месеца) защита може да получи длъжник, който има едно или повече парични задължения с общ размер до 200 000 лв. и предостави на разположение на кредиторите си за удовлетворяване на вземанията им цялото си имущество и бъдещите доходи за пет години, с изключение на несеквестируемите вещи и доходи.

За да бъде поставено физическото лице под закрила, законопроектът изисква кумулативното наличие на две предпоставки – неплатежоспособност и добросъвестност. За недобросъвестен ще се смята длъжникът, ако:

1. е предизвикал неплатежоспособността със свои умишлени действия, представляващи престъпления или административни нарушения, което е установено с влязъл в сила акт по надлежния ред;

2. е осъден за злоупотреба на доверие, за престъпление срещу кредиторите или за престъпление срещу финансовата, данъчната или осигурителната системи, освен ако е реабилитиран;

istock
istock

3. задълженията му са за обезщетение на вреди от непозволено увреждане;

4. не е получавал доход по трудово или друго правоотношение през три от последните пет години преди започване на производството, освен ако има обективни причини за това;

5. е укрил свое имущество или не е изпълнил задължение в хода на производството по този закон, с което е създал пречки за удовлетворяване на кредиторите;

6. в период от три години преди подаване на молбата за откриване на производството, но след поемане на задълженията, длъжникът се е разпоредил със свое имущество чрез безвъзмездни сделки в полза на трети лица или чрез възмездни сделки, сключени с лицата по чл. 135, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите;

7. е получил защита по този закон в последните пет години.

Лицата, поставени под защита, ще бъдат вписвани в Централен електронен регистър на физическите лица в неплатежоспособност към Агенцията по вписванията.

Съдът се разпорежда за откриване на сметка на името на длъжника в определена от него банка. В сметката се внасят паричните средства, надвишаващи несеквестируемите доходи и предназначени за удовлетворяване на кредиторите.

Вземанията по сметката се запорират по реда на изпълнителното производство, като длъжникът няма право да се разпорежда с тях.

Кредиторите на длъжника се удовлетворяват от постъпилите средства в сметката по реда, предвиден в Закона за задълженията и договорите.

Личният фалит ни пази при дългове над 5000 лева

След изтичане на петгодишния срок от влизане в сила на решението за защита средствата по сметката, които не са запорирани, остават на разположение на длъжника.


Проектът има за цел да защити правата и интересите на физическите лица, изпаднали в състоянието на неплатежоспособност, като създаде възможност за възстановяване на социалната и трудовата им активност, както и осигуряване на справедливо удовлетворяване на техните кредитори.

Това ще доведе до прекратяване на съществуващото в Република България положение на „доживотна задълженост” на длъжници – физически лица, които нито могат да удовлетворят кредиторите си, нито да се освободят от съществуващата обвързаност с тях.

istock
istock

Въведеното със законопроекта бързо и ефективно производство цели да се постигне справедливо пълно или частично удовлетворяване на кредиторите на неплатежоспособния длъжник, като се гарантират  правата на всички правни субекти, участващи в него.

Предвижда се законът да се прилага за физически лица, които са български граждани, както и чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България, като са изключени едноличните търговци, съдружниците и акционери в търговски дружества.

Законопроектът беше представен от заместник -хпредседателя на ВМРО и съпредседател на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов и от секретаря на групата Християн Митев. Те подчертаха, че законът ще бъде представен за разглеждане на всички парламентарни групи, на министерство на правосъдието и за обществено обсъждане.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg