С промени във Валутния закон, предложени от Министерство на финансите се затяга контролът върху пари, изпратени чрез пощенски и куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери. Въвежда се изискването за представяне на декларация за оповестяване, както и за допълнение на действащите административнонаказателни разпоредби и въвеждането на санкции за неспазване на задължението за оповестяване на парични средства, а именно глоба или имуществена санкция до една четвърт от паричните средства.

С предложените промени се предвижда паричните средства да са разделени на два основни вида - придружени и непридружени. Също така, се предлага да се въведат правила, които разширяват обхвата на контрола по този закон. Предлага се да бъде разширено и определението за „парични средства“, така че то да обхване и стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност (монети със съдържание на злато от най-малко 90 % и злато под формата на кюлчета, късове или буци със съдържание на злато от най-малко 99,5 %).

По отношение на движенията на непридружени парични средства – парични средства, пренасяни в пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери, се предлага митническите органи да разполагат с правомощия да изискват от изпращача или получателя, или от техен представител да представи декларация за оповестяване. За тази цел, се предлага митническите органи да имат и правомощието да извършват контрол върху всякакви пратки, контейнери или транспортни средства, които е възможно да съдържат непридружени парични средства В тази връзка, при установяване на пратка (пощенска, куриерска, контейнер, непридружен багаж), съдържаща парични средства в размер на 10 000 EUR или повече, компетентните органи ще могат да изискат от изпращача, получателя или техен представител да представи декларация.

С настоящия законопроект се запазва възможността за деклариране на парични средства при поискване от митническите органи, когато придружените паричните средства се пренасят през границата на страната от или за държава - членка.

istock
istock

Също така с предложените промени се предлага да се въведе възможност, непридружените парични средства да се считат за изоставени в следните случаи:

когато не е открито лице, което следва да подаде декларация за оповестяване;

когато непридружени парични средства на стойност 10 000 EUR или повече се внасят в Съюза или се изнасят, или се пренасят през границата на страната от или за държава – членка;

митническите органи, не са намерили изпращач или получател, или от техен представител, който да представи декларация за оповестяване в срок до 30 дни.

Предвидено е, когато предметът на нарушение е укрит по специален начин, да се наказва с глоба в размер на една четвърт от стойността на недекларираните парични средства, ако деянието не съставлява престъпление.

Как излиза най-евтино да изпратим пари

Друга промяна предвижда да отпадне изискването за деклариране пред митническите органи на благородните метали, скъпоценните камъни и изделията със и от тях. Мотиви за това, са нормите на Регламент (ЕС) 2018/1672, който макар и да разширява понятието „парични средства“, не включва в съдържанието му благородните метали и скъпоценните камъни, както и изделията със и от тях. Друг аргумент за отпадане изискването за декларирането на тези стоки, е установената разнородна практика, породена от нееднаквото третиране на благородните метали и скъпоценните камъни – като такива, включени в обхвата на валутни закон или като стока, подлежаща на контрол, установен от европейското митническо законодателство.

Куриерските фирми ще са длъжни да упражняват по-сериозен контрол върху акцизните стоки.
istock

Забранява се обаче парични средства да напускат територията на страната, когато лицата имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, т.е. предвиждат се национални правни норми, които да защитят събирането на публичните държавни вземания, когото същите не са обезпечени, разсрочени или отсрочени по реда и условията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg