През 2021 г. на пенсионери на възраст над 65 години, които не работят, и размерът на получаваната от тях пенсия или сборът от пенсии заедно с компенсациите и добавките към тях, отпусната/отпуснати при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване, е до линията на бедност 369 лв., да имат право на месечна финансова подкрепа за периода от 1 октомври до 31 декември. Това е записано в проекта за актуализация на бюджет 2021 г., който вече е внесен за обсъждане в Народното събрание.

Месечно пенсионерът ще получава разликата между пенсията му заедно с добавките и  линията на бедност, която е 369 лв. Така например, ако получавате 320 лева пенсия, то доплащането ще бъде 49 лева всеки месец

Доплащането обаче ще зависи и от брутните доходи в семейство, в което живее пенсионерът. Право на подкрепа имат пенсионерите, ако реализираният брутен доход на семейството за предходния месец е до кратния размер на линията на бедност 369 лв. в зависимост от броя на членовете му.

При определяне на правото по ал. 1 не се считат за доход за съответния месец допълнителната сума в размер на 50 лв. към пенсията или сборът от пенсиите, заедно с компенсациите и добавките към тях за всеки пенсионер, както и годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер 120 лв. съгласно чл. 64 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Отпускането на помощта става от Агенцията за социално подпомагане въз основа на подадена заявление-декларация, предоставена информация от Националния осигурителен институт и след извършване на служебна проверка за установяване на фактите и обстоятелствата, които са свързани с отпускането на финансовата подкрепа.

istock
istock

Заявление-декларацията по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, ще се подава от пенсионера, негов съпруг/съпруга или упълномощено лице в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на заявителя след 01.10.2021 г., като в случаите, когато брутните доходи са формирани и от източници, различни от посочените в ал. 1, се прилагат и удостоверителни документи за доход, получен в съответния месец, независимо за кой период са отнася.

Ще извадят ли от бедност българските пенсионери

Правото на помощта се осигурява за целия период, през който са изпълнени условията, ако заявлението-декларация е подадено до 31.12.2021 г.
Финансовата подкрепа се изплаща в месеца, следващ месеца на подаване на заявление-декларацията въз основа на издадена заповед за отпускане от директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него лице, с изключение на отпуснатата финансова подкрепа за декември, която се изплаща до 31 януари 2022 г.

Изплащането на парите може да се извършва касово чрез лицензиран пощенски оператор или по банкова сметка, пише още в законопроекта.

istock
istock

При настъпване на промяна в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната месечна финансова подкрепа, лицето е длъжно в 7-дневен срок да уведоми писмено съответната дирекция „Социално подпомагане", като попълва декларация по образец. При установена и доказана недобросъвестност при получаването на месечната финансова подкрепа директорът на дирекция „Социално подпомагане“ пенсионерът трябва да възстанови сумите заедно със законната лихва.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg