От 1 октомври пенсиите за трудова дейност бяха преизчислени. Какво реално увеличение получиха възрастните хора, показват разчетите на Националния осигурителен институт. В резултат от извършеното преизчисляване от 1 октомври 2022 г. увеличение получават повече от 892 000 пенсии и добавки, което засяга над 45% от пенсионерите. Преизчисляването постига в голяма степен своята основна цел, а именно да се компенсира „изоставането“ при осъвременяването на най-отдавна отпуснатите пенсии.

При изплащаните пенсии и добавки, отпуснати с начална дата преди 2008 г., увеличение има при 69% от плащанията (557 830 бр.), като този процент плавно намалява при пенсиите и добавките, отпуснати в следващите години.Действителните размери на над 317 000 пенсии получават увеличение, но тъй като са твърде ниски и са под минималния размер за съответния вид пенсия, те остават приравнени и продължават да се изплащат без промяна, в същия минимален размер и след преизчисляването. Този ефект до голяма степен се дължи на по-големия, изпреварващ ръст в последните години на гарантираните минимални размери на пенсиите спрямо пенсиите със среден и висок размер, поясняват експертите на НОИ.

Най-много са пенсиите с увеличен размер, които са отпуснати с начална дата преди 2008 г. (65,1%), през 2008 г. (70,2%), през 2009 г. (54,4%), при спадащ процент през следващите години.

От гледна точка на размера на увеличението, което получават пенсионерите, най-голяма е групата с ръст на дохода от пенсия (съответно - пенсия и добавка) между 50 и 100 лв. – 236 813. Нарастване на размера на пенсионния доход между 100 и 200 лв. получават 224 485 лица, а 216 005 пенсионери имат увеличение от 10 до 50 лева.

Броят на лицата с увеличение под 10 лв. е 54 356, от които 5011 са с ръст на получаваната пенсия под 1 лв. С над 200 лв. нараства дохода от пенсия и добавка за 162 590 пенсионери, като в тази категория попадат и лицата с пенсии, ограничени на максималния размер, т.нар. „таван“, който от 1 октомври 2022 г. е увеличен от 2000 на 3400 лв. Преизчисляването беше извършено служебно от Националния осигурителен институт (НОИ), без необходимост пенсионерите да подават заявления.

При преизчисляването на пенсиите за трудова дейност, считано от 1 октомври 2022 г. най-напред се определя размер на пенсията, относим към годината на отпускането ѝ (т.н. „базов размер“), след което той се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускането ѝ, с проценти, съгласно установеното в новоприетата преходна разпоредба на КСО.

НОИ
НОИ

Нормата въвежда изключение за пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г., вкл., като за тях се определя размер, относим към 2008 г., който се осъвременява с установените проценти за всяка календарна година след 2007 г.

Вижте телефона, на който може да питате НОИ за пенсиите

За всяка година действителен, календарен осигурителен стаж, положен след 31 декември 2006 г. от лица, които са придобили право на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, но са продължили да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, а след 1 януари 2018 г. - без да им е отпусната лична пенсия, което представлява т. нар. „отложено пенсиониране“, също се прилага процент, какъвто е участвал във формулата за изчисляване на размера на пенсията при нейното първоначално отпускане.

Пенсиите се преизчисляват при съответното прилагане на разпоредбите на чл. 70, чл. 75 и чл. 79 от КСО, отнасящи се до определянето на размерите на различните по вид пенсии за трудова дейност. Наследствените пенсии и вдовишките добавки по чл. 84 от КСО се определят от преизчислените по този ред трудови пенсии.

istock
istock

Параметри, от които се определя базовият размер на пенсията

Определянето на базовия размер на пенсията за целите на преизчисляването се извършва въз основа на:


1. Средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г., вкл., се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв.;

2. Индивидуалния коефициент на лицето към 30 септември 2022 г.;

3. Продължителността на осигурителния стаж на лицето, зачетен към 30 септември 2022 г., съгласно последното постановено пенсионно разпореждане преди тази дата, умножена със съответния процент за годините и за месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията. Това означава, че процентът, който се следва за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, е същият, който е участвал във формулата за определяне на размера на пенсията при нейното първоначално отпускане.

Увеличаване на определения базов размер на пенсията

Определеният за целите на преизчисляването, въз основа на посочените по-горе параметри, базов размер на съответния вид пенсия за трудова дейност, се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от: процента на нарастване на средномесечния осигурителен доход за страната (СОД) или процента на нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през предходната календарна година. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г. вкл., размерът се увеличава с процентите за всяка календарна година след тази дата (Таблица 4)

НОИ
НОИ

Когато преизчисленият размер на пенсията по описания по-горе начин и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg