В периода 2025- 2034 г., се очаква делът на разходите за пенсии от БВП да се задържи на относително постоянно ниво от около 10%, като влияние върху него ще оказва намаляващият брой на новоотпуснатите пенсии поради постепенното нарастване на пенсионната възраст и на изискуемия осигурителен стаж. Това сочи прогноза на Министерство на финансите в годишния отчет и доклад за дейността на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система или по известен като Сребърния фонд за 2021 г.

В периода от 2035 до 2060 г., в резултат на застаряването на населението и очакваната по-висока средна продължителност на живота, разходите за пенсии като процент от БВП ще започнат да нарастват, достигайки най-високата си стойност от 12,5 % до 2060 г. През последната декада от прогнозния период може да се очаква известно намаление на дела на разходите за пенсии до около 12,3 % от БВП.

Влияние върху динамиката на разходите за пенсии в дългосрочен план ще оказва и предоставената възможност на осигурените лица, родени след 1959 г., които до август 2015 г. се осигуряваха задължително в ДОО (I стълб) и в универсален пенсионен фонд (II стълб), да променят осигуряването си и да преминат към осигуряване само в първия стълб с увеличена осигурителна вноска.

Най-силно положително въздействие върху дългосрочното финансово състояние на ДОО оказват по-висок икономически растеж, съпроводен с по-висока заетост, по-ниска безработица и по-високи трудови възнаграждения, прогнозират от финансовото министерство.

През 2021 г. по сметка на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система са трансферирани от/за централния бюджет средства в нетен размер на 258,5 млн. лв., пише още в документа. По-голямата част от акумулираните към края на миналата година средства на фонда в размер на 3,55 млрд. лева са депозирани в отделна сметка в БНБ.

През декември 2021 г. беше извършен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване в размер на 61,6 млн. лв. Общият паричен ресурс към 31.12.2021 г. по сметка на Сребърния фонд в БНБ е в размер на 3,55 млрд. лева, от който почти цялата сума е депозирана в отделна сметка.

istock
istock

Дългосрочната инвестиционна политика на фонда ще бъде съобразена с дългосрочната прогноза с хоризонт до 2070 г. за разходите за пенсии, изплащани от ДОО, посочват от финансовото министерство. Прогнозата е разработена в съответствие с гласувания от Народното събрание пакет от промени в параметрите на държавната пенсионна система, публикувани в брой 77 на ДВ от 2021 г.

С над 2 млрд. лева са се увеличили разходите за пенсии

Разчетите предвиждат дефицит/недостиг по бюджета на ДОО през целия период при всички разработени варианти и допускания за избор на осигуряване на лицата между първи и втори стълб на пенсионната система. „В средносрочен хоризонт при прилагания до сега консервативен подход активите на фонда ще се управляват при спазване принципите на надеждност, ликвидност и прозрачност под формата на депозит в централната банка или други инструменти по сметки в БНБ. С оглед гарантирането на устойчивост на държавната пенсионна система, по-рисково инвестиране на средствата на фонда е нецелесъобразно. В подкрепа на това е и продължаващата конюнктура на ниски и отрицателни лихви, която се очаква да се запази в краткосрочен план”, уточняват от Министерство на финансите.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg