В България като цяло детският труд в най-тежките му форми е елиминиран. В трудовото законодателство е регламентирана специална закрила по отношение на наемането на непълнолетни.
 

Трудовото законодателство предвижда и облекчени условия на труд за непълнолетните. За тях полагането на нощен и извънреден труд е забранено. За лицата до 18 г. нощен е трудът от 22.00 ч. до 06.00 ч., за ненавършилите 16 г. - от 20 ч. до 06.00 ч.

Непълнолетните работят при намален работен ден от 7 часа при заплащане не по-малко от минималната работна заплата. Имат право на удължен отпуск от 26 дни.

Има и неизчерпателен списък с дейности, които не могат да работят, тъй като положеният труд в тях е тежък или опасен за психическото и физическото здраве на работещите.

Работодателят трябва да подаде в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ искане за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица.

istock
istock

Необходими документи:

Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);

Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);

Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;

Медицинско заключение (копие заверено "Вярно с оригинала") за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;

Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания);

istock
istock

Документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер, както и по електронен път - заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Услуги с използване на електронен подпис“ (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex).

С 2/3 по-малко са поисканите разрешения за работа на непълнолетни у нас за петте месеца на годината, съобщиха от инспекцията по труда.

Четворна надница ако работим по време на празници

Наблюденията на Инспекцията по труда показват, че при ръст на безработицата намаляват исканията за наемане на непълнолетни лица. За петте месеца на 2020 г.

Инспекцията по труда е дала 540 бр. разрешения за лица до 18 г. и 8 бр. за лица, ненавършили 16 г. За същия период на м.г. разрешенията са били съответно 1639 бр. и 31 бр. През 2019 г. беше постигнат рекорд с 9400 бр. дадени разрешения.

istock
istock

Непълнолетни основно се наемат в ресторантьорството, хотелиерството и търговията. Най-честите нарушения с свързани с невписването в трудовия договор на удължения платен годишен отпуск.

През 2019 г. са установени 119 случая на наети непълнолетни без разрешение от Инспекцията, за които се уведомява Прокуратурата.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg