Процедурата по регистрация на търговско дружество с ограничена отговорност – ЕООД/ООД – всъщност не е никак сложна. Ако не желая или нямам възможност да заплатя адвокатските хонорари, то няма пречка документите за регистрация да бъдат изготвени и от мен самия.

Това обаче е риск, който не е оправдан, защото все пак в този момент полагам правните основи на бъдещия си бизнес. Хонорарите за регистрация на фирма не са високи и си заслужава да наема специалист, предвид това, че ще имам сигурност и няма да си губя времето да правя неща от които не разбирам.

Общи указания

Единствената разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, които притежават част от капитала. При ЕООД-то той е един, собствеността на капитала е еднолична – моя, аз съм и вносител на капитала. При ООД-то учредителите трябва да са минимум двама, като няма изискване да имат равни капиталови вложения.

1. Бележка за внесен капитал. Издава се от банка по избор. Ако регистрирам ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (установения в закона минимум), то за вписването е необходимо да бъде внесен поне 70% от капитала.
2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен). Трябва да е нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имам подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да искам от нотариалната кантора да ми го изготвят. Във втория случай, естествено, ще ми излезе “по-солено”. Нотариалната заверка на изготвен от мен документ ще ми струва 6 лв.
3. Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). Той трябва да съдържа:
- име, седалище, адрес на управление на дружеството;
- имена и лични данни на съдружниците;
- предмет на дейност;
- размер на капитала, както и стойността на вноските на съдружниците за ООД;
- име и лични данни за управителя.
4. Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД).Той трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание, както и дневния ред на събранието.
5. Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД). Мога да се самоназнача за управител при ЕООД; може съдружник да бъде назначен при ООД, а може да се назначи за управител трето, външно лице.
6. Заявление по образец А4. “Сърцето” на документите. Мога да го намеря на сайта на Търговския регистър, да го изтегля и попълня. Към него се прилагат всички останали документи. Към заявлението има и указания за попълване.
7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Декларира се, че всички документи са представени от заявителя. Подписва се от заявителя.
9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Естествено, подписва се от управителя.
11. Заявление за запазване на фирма (Д1), но то не е задължително  и ще ми струва 50 лв. (тук мога безплатно да проверя дали името на фирмата е свободно).
12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

pixabay.com

Финални стъпки

В учредителните документи при вписване на името на дружеството трябва да отбележа, че последното е в процес на учредяване. Всички документи мога да намеря в интернет. Трябва да се има предвид обаче, че е много рисковано да стартираме бизнес с “бланки от нета”. Откриване на фирма със свободно циркулиращи бланки в интернет може да излезе много по-скъпо в бъдеще – ако трябва да се правят промени по фирмата, да се приема съдружник, да се получава инвестиция и т.н. За неистинността на декларациите се носи наказателна отговорност. 

NB! Трябва да внимавам, в случай че използвам готови образци на учредителния акт и протокола, защото тези документи са “същността” на моето дружество и ще бъдат неговото “лице” при извършването на по-нататъшната му дейност. Най-добре е документите да се изготвят и входират от специалист.

Регистрация на фирма

Времето, което ще ми отнеме регистрацията, ще бъде около 2-3 дни. (Това е само времето на същинското подаване на документи и не включва тяхната подготовка.)

Първо е нужно откриване на набирателна капиталова банкова сметка в банка по избор. Документите, които трябва да се представят в банката, са Дружествен договор, Учредителен протокол, Решение за назначаване на управител. На място в банката предоставят за разписване техен образец от подпис.

В банката трябва: 

- да се отвори набирателна сметка на името на дружеството;
- да се плати такса;
- банката да предостави бележка за внесен капитал.

Управителят взима от банката удостоверението, заверява спесимена си (образец от подпис) нотариално и с всички документи отива в Агенция по вписванията. Там първо внася държавната такса и прилага доказателство (платежно нареждане) за платена държавна такса към останалия набор с документи. Отива на гише, входира документите и получава входящ номер, с който може да следи кога ще бъде вписано дружеството.

Естествено, документите могат да бъдат подадени и онлайн, в случай на наличие на електронен подпис. В този случай държавната такса е 50% по-евтина – към 07.03.2016 г. 55 лв. (вместо 110 лв.).

pixabay.com

Колко ще струва?

- Капиталово вложение – 2 лв. минимум. 
- Такса в банката – до 10 лв., зависи от ценовата политика на банката.
- Спесимен (образец от подписа на управителя) – 6 лв. за един брой.
- Такса към Агенция по вписванията – 110 лв., но ако документите се подадат онлайн – 55 лв. 

Дружеството с ограничена отговорност отговаря пред кредиторите си единствено до размера на внесения капитал и до размера на имуществото на негово име.