Нови критерии, на които трябва да отговаря едно предприятие, за да бъде определено като микро, малко, средно или голямо, предвиждат промени в Закона за счетоводството, качени за обществено обсъждане.

Причината за промяната е продиктувана от значителните инфлационни процеси през 2021 г. и 2022 г. и отчетения ръст на инфлацията през периода 2013 г.-2023 година, пише в мотивите към законопроекта.

Съгласно Счетоводната директива предприятията и групите се категоризират като „микро-“, „малки“, „средни“ и „големи“ според това кои два от три показатели за размер изпълняват. Два от тези показатели са финансови – балансова стойност на активите и нетни приходи от продажби, а третият е средният брой служители. Европейската комисия е задължена да преразглежда на всеки пет години финансовите показатели и по целесъобразност да ги изменя, отчитайки инфлацията.

С оглед на инфлацията, размерът на финансовите показатели е преценено да бъде изменен с 25%.


Така според промените микропредприятия са тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя балансовата стойност на активите е 900 000 лева при 700 000 лева сега, а нетните приходи от продажби са 1,8 млн. лв. при 1,4 млн. лева сега.

За малки ще се считат тези предприятия, при които двата показателя не надвишават съответно 10 млн. лева и 20 млн. лева. Средни ще са тези, при които активите не надвишават  50 млн. лева, а приходите 100 млн. лева, а големи, които ги надвишават, пише в проектозакона.
Предприятията и групите предприятия определят категорията си за 2024 г. в съответствие с новите изисквания съгласно показателите си към 31 декември 2023 г. така 2024 г. ще се счита за първи отчетен период.

Предвидено е законът да влезе в сила от 6 юли тази година.

Улесняват закриването на фирма

Със законопроекта се въвежда задължение предприятията да съставят отчет за устойчивостта.

Той ще се изготвя от големите предприятия и от малките и средните предприятия (с изключение на микропредприятията), чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава членка на ЕС (предприятия от обществен интерес), както и от предприятията майки на големи групи предприятия.

istock
istock

Предвижда се и задължение за дъщерните предприятия и клоновете на предприятия, регулирани от законодателството на трета държава, да публикуват такъв отчет при определени условия.

Предвидено е задължение за изготвяне на доклад за дейността, съдържащ отчет за  устойчивостта, да влезе в сила за отчетната 2024 г. за големи предприятия, които са предприятия от обществен интерес и които към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой през финансовата година от 500 служители, както и предприятия от обществен интерес, които са предприятия майки в голяма група, която към 31 декември надхвърля на консолидирана основа критерия за среден брой на служителите през финансовата година от 500 души. За останалите предприятия в обхвата на директивата задължението възниква поетапно в следващите отчетни години, до 2028 година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase