При фалит на банка хората ще могат да изтеглят парите си до 7 работни дни. НС одобри промени в Закона за гарантиране на влоговете, внесен от Министерски съвет. Те бяха приети с 91 гласа „за”, 21 „против” и 7 „въздържал се”. 

Гарантираните влогове - до 196 хил. лв., ще се изплащат в бъдеще в срок от 7 работни дни, след като са станали неналични, предвиждат промените. В синхрон с разпоредбите на Директивата законопроектът предвижда отпадане на встъпителните вноски на банките. 

Основните източници за набиране на средства във Фонда са премийните вноски – годишни и извънредни, доходите от инвестиции и средствата от разпределение на осребреното имущество на банка в несъстоятелност.

Годишните премийни вноски ще се определят на база на размера на гарантираните влогове и на степента на риска, поет от съответната банка. Това ще позволи отразяването на рисковите профили на отделните кредитни институции, включително техните различни бизнес модели, и ще насърчи прилагането на бизнес модели, характеризиращи се с по-ниска степен на риск. 

Методологията за изчисляване на рисково- базираните премийни вноски ще се предлага от Фонда и ще бъде одобрявана от Българската народна банка. 

В съответствие с основната функция на ФГВБ законопроектът предвижда използване на средствата на Фонда преди всичко за изплащане на гарантираните влогове при настъпване на гаранционно събитие. 

Директивата предвижда поетапно намаляване на срока за изплащане, като към 1 януари 2024 г. той ще е 7 работни дни от датата, на която депозитите са станали неналични. 

С предложения законопроект съкратеният срок за изплащане - 7 работни дни, се въвежда с влизането в сила на закона, като България няма да се възползва от преходния период, с което правата на депозантите ще бъдат гарантирани в максимална степен. 

При определени и посочени в закона условия средствата на Фонда ще могат да се използват и за финансиране на мерки за подпомагане и превенция с цел предотвратяване на изпадането на банки в неплатежоспособност. 

Тези мерки обаче ще се предприемат в съответствие с ясно определена рамка и следва във всички случаи да са съобразени с правилата за държавната помощ. 

Разходите за мерките, предприети за предотвратяване на неплатежоспособността на дадена банка, не могат да превишават разходите за изпълнение на законово установения мандат на Фонда по защитата на гарантираните влогове в банката.