Около 70% от първите пенсионери, имащи право на втора пенсия, ще получат не повече от 50 лева от втория стълб на пенсионната система, повечето около 30 лева.

Едва 20% от лицата, които се пенсионират в периода 2021 и 2037 г., ще получат втора пенсия между 50 и 100 лева.

Останалите 10% ще могат да очакват втора пенсия от над 100 лева от частните фондове. Това става ясно от публикуваната за обществено обсъждане от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) концепция за фазата на изплащане на пенсии от втория стълб.

В документа се посочват разчети за очакван размер на натрупванията в индивидуалните партиди на лица, осигуряващи се върху минималната работна заплата, средния осигурителен доход и максималния осигурителен доход, както и за прогнозен размер на пожизнените пенсии. 

От документа става ясно, че 70% от първите пенсионери – тези, които се пенсионират между 2021 и 2037 година, ще получат по под 50 лева – средно с около 20% по-ниска пенсия от НОИ, ако останат във втория стълб.

Припомняме, че през 2015 година ГЕРБ даде възможност осигурените лица да прехвърлят партидите си в НОИ и така да получават само пенсия от държавата вместо от частните пенсионни фондове. КС потвърди, че промяната не противоречи на конституцията.

Направеният анализ на структурата на осигурените в универсални пенсионни фондове (УПФ) лица показва, че 70% от родените между 01.01.1960 г. и 01.01.1965 г. се осигуряват върху доходи под средния осигурителен доход за страната. Това означава, че за 70% от пенсиониращите се в периода 2021 - 2027 г. натрупванията в УПФ към момента на пенсиониране не биха осигурили пенсия в размер от 50 лв.

Нещо повече - 55% от първите кохорти пенсионери биха получили пенсия в размер, ненадхвърлящ 30 лв. (през 2021 г. или следващите години). Всички тези лица са осигурявани на доходи между минималната работна заплата и средния осигурителен доход за страната в периода 2002-2017 г.

Голяма част от тях имат и неритмични постъпления на вноските в УПФ, а за някои лица дори липсват такива, пише в документа. Едва 20% от лицата в първите кохорти пенсионери ще могат да разчитат на пенсия в размер между 50 и 100 лв., което представлява между 25 и 50% от настоящия размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Това са осигурени лица, които към края на 2017 г. имат натрупвания в индивидуалните си партиди между 4600 и 10 000 лв.  Останалите 10% от пенсиониращите се в първите години ще могат да разчитат на пожизнена пенсия от УПФ с размер по-висок от 100 лв. (или между 50 и 150% от настоящия размер на минималната пенсия по чл. 68 от КСО).

Месечни пожизнени суми за първите пенсионери от универсални фондове
- По-малки от 30 лв.  за 55% от пенсиониращите се;
- Между  30 и 50 лв.  за 15% от пенсиониращите се;
- Между  50 и 100 лв.  за 20% от пенсиониращите се;
- Над 100 лв. (над 50% от настоящия размер на минималната пенсия за ОСВ) - за 10% от пенсиониращите се.

* По данни на Министерствотона труда и социалните грижи

Средните натрупвания по индивидуалните  партиди са 3600 лв.

Средните натрупвания по индивидуалните партиди на осигурените лица са около 3600 лева. По официални данни на Комисията за финансов надзор средните натрупвания към края на 2017 г. в партидите на лицата, родени между 1960 и 1965 г., са в размер на 3637 лв.

Тези суми са сравними с натрупванията, които би имало лице, осигуряващо се от 2002 г. без прекъсване върху доход между минималната заплата и средния осигурителен доход за страната. Например лице, получавало заплата в размер на 220 лв. през 2002 г. и текуща заплата от 655 лв., би акумулирало сума в индивидуалната партида в УПФ в размер на 3623 лв.

Осигуреното лице ще има избор между пожизнено и програмно плащане, ако изчислената пожизнена пенсия е под 20 на сто от минималната.

Програмираните тегления се състоят от поредица фиксирани или променливи плащания, при които пенсионерът тегли част от натрупания си капитал. Не се включват гаранции за дълголетие, които биха изисквали комплексни актюерски разчети и допълнителни капиталови разходи.