Всички влогове до 196 хил. лева ще бъдат напълно гарантирани при евентуален фалит на банка. Това предвиждат промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките, приети от министрите днес.

Промяната се прави заради нова директива на Европейския съюз за гарантиране на депозитите. До 31 декември 2010 г. всички държави в Евросъюза трябва да въведат фиксиран гарантиран размер на депозитите от 100 000 евро.

Целта на това изискване е да бъдат избегнати пазарни нарушения поради прехвърляне на депозити от държави членки с по-малък размер на гаранцията в държави членки с по-висока защита на депозитите. Чрез въведения еднакъв размер на гаранцията ще се осигурят равни условия в рамките на вътрешния пазар.

У нас сумата е приравнена на 196 хил. лв. Така защитата върху спестяванията на българите ще стане двойно по-голяма. До момента според закона напълно се изплащат при фалит на банка влогове до 100 хил. лв.

Министерският съвет одобри и промяна в Закона за платежните услуги и платежните системи с цел да се хармонизира с европейските изисквания. Регламентира се и понятието електронните пари, независимо дали те се държат в платежно устройство, или се съхраняват от разстояние в сървър и се управляват от собственика им чрез специална сметка.

Въвежда се и възможност за обратно изкупуване на електронните пари, което само по себе си не означава, че средствата, получени в замяна на електронните пари, следва да се разглеждат като депозити. Обратното изкупуване е допустимо по всяко време и по номинална стойност, без възможност да се слага минимален праг.