От 2000 до 5000 лв. ще бъдат глобявани всички собственици на търговски и производствени обекти за храни, а също и фермери, които не осигурят безпрепятствен достъп на проверяващите органи. Това е записано в публикувания за обществено обсъждане нов закон за управление на хранителната верига, научи „Монитор“. При

повторно нарушение санкцията скача от 5000 до 10 000 лв.,

пише още в проекто документа.

В тези случай контролните органи ще имат право още ограничават достъпа до обект, свързан с хранителната верига чрез поставяне на удостоверителни знаци, да ограничават или забраняват производство, преработка, дистрибуция, внос, износ и пускане на пазара на продукти или да спират временно или прекратяват дейността на обекта. Предлага се също въпросните мерки да не освобождават отговорните лица от административно наказателна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.

При неоказване от страна проверяваните на изисканото съдействие на контролен орган при осъществяване на инспекцията се предлага с глоба в размер от 500 до 2000 лв, а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

Освен това новият закон предвижда длъжностните лица, осъществяващи контрол по хранителната верига да имат право на достъп до всички места и оборудване за извършване на дейности, свързани с елементите на хранителната верига и до необходимата документация. Инспекторите ще могат също така

да предприемат незабавно, без да е нужно съгласието

на проверяваните или техни представители, необходимите мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните, зоонози и токсикоинфекции при хората, вредители по растенията и ликвидиране на кризи, а също така и да вземат проби.

В проекта за закон е записано още, че при възпрепятстване на контролния орган да реализира необходимите мерки за профилактика и ликвидиране на болести по животните и хората, а също и да се вземат проби, се налага глоба от 1000 до 2000 лв, а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

Доста по-тежки санкции са предвидени в случай на отстраняване на удостоверителните знаци на затворените обекти. Те са от 5000 до 10 000 лв, а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.

Когато в резултат на нарушението и неизпълнението на предписаните мерки от контролния орган са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на хора или животни, глобата е от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 50 000 лв.

Сред мотивите на вносителите от МС за изцяло нов закон за управление на хранителната верига, е че сега регламентите са записани поотделно в няколко закона - за храните, за фуражите, за защита на животните, за ветеринарномедицинската дейност, за защита на растенията, за генетично модифицираните организми, за животновъдството, за опазване на околната среда, за здравето, за пчеларството и наредбите към тях.

Проектът предвижда министрите на земеделие и на здравеопазването

съвместно да отговарят за новите храни, хранителните добавки,

облъчените с йонизиращи лъчения продукти, храните със специално предназначение, предоставянето на информация, влагането на добавки, замърсителите и остатъците от пестициди, опаковките, оценка на риска за здравето на човека или животните и стандартите за храни.