Лице, което публикува на интернет сайт известен брой обяви за продажба, не придобива автоматично качеството "търговец". Такива действия може да се смятат за "търговска практика", ако лицето действа за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия. Това гласи решение на Съда на ЕС, се посочва в съобщението му, цитирано от БТА.

В него се посочва случай с потребител, купил употребяван часовник чрез платформа за онлайн продажби. След като установява, че часовникът не притежава заявените в обявата за продажба качества, потребителят заявява на продавача желанието си да развали договора.

Продавачът, Евелина Каменова, отказва да приеме вещта срещу връщане на паричната сума. Тогава потребителят подава жалба до българската Комисия за защита на потребителите (КЗП).

След като посещава платформата, КЗП констатира, че към 10 декември 2014 г. Каменова с профила "eveto-ZZ" все още има в този сайт осем обяви за продажба на различни стоки.

На 27 февруари 2015 г. КЗП съставя на Каменова акт за установяване на административно нарушение и след това с наказателно постановление налага няколко административни наказания "глоба" на основание на национален закон за защита на потребителите.

Според КЗП в нито една от посочените обяви Каменова не е посочила името, адреса и електронната поща на търговеца, крайната цена на продаваната стока с включени всички данъци и такси, условията за заплащане, доставка и изпълнение, правото на потребителя да се откаже от договора за продажба от разстояние, условията, срока и начина за упражняване на това право, нито е напомнила за наличието на законова гаранция за съответствие на продаваната стока.

Каменова обжалва наказателното постановление пред българските съдилища, като твърди, че не притежава качеството "търговец" и че съответно разпоредбите на българския закон не са приложими.

В този контекст Административен съд - Варна, пита Съда дали лице, което публикува в интернет сайт сравнително голям брой обяви за продажба на стоки със значителна стойност, може да бъде квалифицирано като "търговец" по смисъла на Директивата за нелоялните търговски практики.

С постановеното днес решение Съдът посочва най-напред, че за да бъде квалифицирано като "търговец" по смисъла на Директивата, е необходимо съответното лице да действа "за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия" или от името или за сметка на търговец.

По-нататък Съдът уточнява, че смисълът и обхватът на понятието "търговец" трябва да се определят във връзка с понятието "потребител", с което се означава всяко физическо лице, което не е заето с осъществяването на стопанска или търговска дейност по занятие.

В това отношение Съдът приема, че националният съд е този, който трябва да прецени във всеки отделен случай, въз основа на всички данни от фактическа страна, с които разполага, дали физическо лице, като Каменова, е действало за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия, като провери по-специално дали продажбата е била реализирана организирано, дали тя има регулярен характер или е с цел печалба, дали предлагането се свежда до ограничен брой стоки, както и какви са правният статут и техническите познания на продавача.

Освен това, за да приеме, че разглежданите действия представляват "търговска практика", националният съд трябва да се увери, от една страна, че тези действия се извършват от "търговец", и от друга страна, че те представляват действие, бездействие, поведение или представяне, търговски съобщения, "пряко свързан[и] с [рекламиране], продажба или доставка на стока до потребители".

При тези обстоятелства Съдът стига до извода, че физическо лице, което публикува на интернет сайт едновременно известен брой обяви за продажба на нови и употребявани стоки, трябва да бъде квалифицирано като "търговец" и такива действия представляват "търговска практика" само когато това лице действа за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия.