Максималната скорост на движение по автомагистрала да бъде намалена, като бъдат взети предвид добрите примери от държавите членки на ЕС. Това предвиждат промени в Закона за движението по пътищата, качен за обществено обсъждане.

Въвеждат се нормативни изисквания и регламентация на нарушение на средна скорост, като за място на нарушението при установяване на превишаване на средната скорост се счита участъка от пътя, за който е установено нарушението.

В населените места настъпват значително повече ПТП, отколкото извън тях. Основен проблем в населените места е опазването на живота и здравето на уязвимите участници в движението като пешеходци, велосипедисти, водачи на индивидуални електрически средства и други. В тази връзка е предложено прецизиране на някои правила за движение по пътищата и допълване на правила, за които към момента не съществува уредба и създаване на нормативна уредба за обособяване на зони в градска среда, със специални правила за движение в тях. Специално внимание заслужават правилата, свързани с пешеходците, защото често извършват нарушения при пресичане, а същевременно водачите на пътни превозни средства са нетолерантни към тях.

Проектът предвижда обособяване на жилищни зони, в които да действат следните специални правила:

1. пешеходците се ползват винаги с предимство пред останалите участници в движението, а децата могат да използват за игра пътя по цялата му широчина, без ненужно да пречат на движението на превозните средства;

2. водачите на пътни превозни средства са длъжни да се движат със скорост не по- голяма от 20 km/h, като не поставят в опасност пешеходците и не създават препятствия за тяхното движение;

3. паркирането в жилищната зона е разрешено само на специално обозначените за това места;

4. при излизане от жилищна зона на друг път водачите на пътни превозни средства са длъжни да пропуснат участниците в движението, движещи се по него.

strategy.bg
strategy.bg

Предвижда се и регламентиране на зони, в рамките на които да важи едно общо ограничаване на скоростта от 30 км/ч за всички пътни превозни средства. Зоните от този вид целят ограничаване движението на МПС с висока скорост, особено ако такива зони са обособени в гъстонаселени райони. Още повече, че в рамките на проекта „Visio Zero” е доказано, че намаляването на вероятността от настъпване на ПТП с летален изход при движение на МПС с 30 км/ч. е значително по-малък, отколкото ако ППС се движи с 50 км/ч. По този начин се постига намаляване на спирачния път от 40 метра при 50 километра в час на 18 метра при 30 километра в час.

С цел подобряване на организацията на движението след строително ремонтни работи и персонализиране отговорността на структурите, стопанисващи отделни участъци от пътната мрежа, са въведени конкретни задължения към стопаните на пътя.

С цел натрупване на повече опит за управление на МПС под надзор на отговорен възрастен, със законопроекта се предлага възможност моторно превозното средство от категория В да се управлява от водач, навършил 17-годишна възраст, с придружител. Предложението цели да се изградят навици за безопасно управление на моторно превозно средство, под надзор на близък водач с опит. Придружител може да бъде лице, навършило 25-годишна възраст, притежаващо валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория
В над 5 години, и е като пътник на предна седалка в моторното превозно средство.

Предлага се да отпадне задължението за шофьорите да носят контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство за управление на моторно превозно средство и издаването на такъв.

В Закона за движението по пътищата е регламентирано, че ППС трябва да бъдат оборудвани с пожарогасител. В него обаче не са поставени изисквания по отношение броя, вида на пожарогасителите и количеството на гасителното вещество, с които следва да бъдат заредени пожарогасителите, в зависимост от категорията на превозното средство, като също така не е регламентирано и изискване за извършване на обслужване на тези уреди. В тази връзка, с проекта е предложено създаването на изисквания към оборудването на превозните средства с пожарогасители.
 

istock
istock

Друга промяна касае правилата за знаците, маркировката и светофарите. Записано е, че когато има несъответствие между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, или пътен знак с променящо се съдържание и останалите пътни знаци или светлинни сигнали, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка, или с пътния знак с променящо се съдържание.
 
Регламентирани са всички случаи на прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство въз основа на заявление от собственика. Със заявлението за прекратяване на регистрация собственикът на автомобила предоставя свидетелството за регистрация и табелите с регистрационен номер на превозното средство, с изключение на случаите, когато то у унищожено. При подаване на заявлението по електронен път свидетелството за регистрация и табелите с регистрационен номер на превозното средство могат да бъдат изпращани на съответната структура на Министерството на вътрешните работи чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, като разходите за изпращане и връщане са за сметка на изпращача.

Предлагат техническия преглед на колата да става само след платени глоби

Улесняват се процедурите по съобщаване и връчване на издадените електронни фишове и наказателни постановения. Предвижда се възможност за връчване, както лично на нарушителя срещу подпис от контролните органи, така и от служители на Министерството на вътрешните работи и чрез работодателя. Също така връчването ще може да се извършва и с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, както и по електронен път чрез информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.

istock
istock

Чрез надграждане на портала за електронни административни услуги на МВР ще се създаде възможност за разширяване на информацията за дължимите глоби и след тяхното доброволно заплащане, електронните фишове и НП ще се считат за връчени. Създаването на възможност за електронно връчване и/или плащане по електронен път ще има положителен ефект върху административната тежест, както и намаляване на необходимостта от физическо посещение на граждани на обектите/звена в страната.
Извършват се промени, свързани с електронните фишове. Предложена е промяна в размера на налаганите наказания, както по отношение на наказанието лишаване от право да се управлява МПС, така и по отношение на наказанието глоба, като се фиксира техният размер. Актуализацията на размера на наложените глоби е съобразена с актуализацията на средната брутна работна заплата в страната.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg