В стратегическо партньорство с „Групама Животозастраховане" и „Групама Застраховане", считано от 15 април 2010 г. Банка ДСК ЕАД, в качеството си на застрахователен агент, предлага на своите клиенти - кредитополучатели нов застрахователен продукт - застраховка „Сигурност".

От застраховка „Сигурност" могат да се възползват кредитополучатели на възраст от 18 до 64 навършени години по нов или съществуващ потребителски, жилищен и/или ипотечен кредит, за който не са включени вече в действащи групови договори за застраховка „Живот" на кредитополучатели.

Застраховка „Сигурност" предлага комбинация на три риска в два застрахователни пакета - „Максимум" и „Живот".

Пакет „Живот" покрива рисковете „смърт" и „пълна трайна неработоспособност" в резултат на злополука или заболяване, а пакет „Максимум" осигурява допълнителна застрахователна защита, освен за изброените рискове, и за риска „Нежелана безработица".

При реализиране на някой от рисковете и при наличие на всички останали условия по застрахователния договор, месечните вноски по кредита или остатъка по кредита се поемат от застрахователите.