Застрахователният пазар в България отчете спад от 4.2% на годишна база за януари-ноември 2009 г., показват официалните данни на Комисията за финансов надзор.

Премиите в общото застраховане са се свили с 1.5% и за единадесетте месеца са близо 1.3 млрд. лв. Спадът в животозастраховането е 18.5%, като компаниите от сектора са събрали премии за 197 млн. лв.

Полицата Автокаско продължава да заема най-голям дял в портфейла на компаниите от общото застраховане. В края на ноември 2009 г. тя е донесла 42.9% от всички приходи. Гражданската отговорност носи 27.4% то премиите, с което приходите от автомобилно застраховане заемат над 70% дял в портфейла на общо застрахователните компании.

Силно застъпени остават и имуществените полици. По застраховките Пожар и природни бедствия и Други щети на имущество са събрани близо 250 млн. лв., което е 19.4% от общия премиен приход.

По полиците ГО и Пожар и природни бедствия се отчита най-голямо увеличение на премийния приход, показват данните на надзора.

Застраховката Живот и рента заема най-голям дял в портфейла на животозастрахователните компании, тъй като приходите по нея са формирали 74.6% от премийния приход в сектора.