С промени в Кодекса за застраховането ще бъдат увеличени минималните размери на гаранционния капитал на застрахователите и презастрахователите. Това съобщи пресслужбата на Министерския съвет.    

Промените са свързани с периодичната актуализация на минималните размер поради изменение на Европейския индекс на потребителските цени, се посочва в съобщението.    

От 6.4 млн. лева на 7 млн. лева ще бъде повишен минималният гаранционен капитал за застрахователите, които извършват животозастраховане и общо застраховане - "Гражданска отговорност", както и финансови застраховки. Същият капитал ще бъде задължителен и за презастрахователите.   

От 4.4 млн. лева на 4.6 млн. лева нараства минималният гаранционен капитал за застрахователите по общо застраховане, които предлагат други видове застраховки.

От 2 млн. лева на 2.2 млн. лева се увеличава капиталът на каптивните презастрахователи.    

Новите изисквания към минималния гаранционен капитал ще имат реално отражение върху 4 от общо 35 застрахователни акционерни дружества, които са лицензирани на българския пазар. Техният вписан капитал ще трябва да бъде повишен с парични вноски.   

Застрахователните дружества и презастрахователите трябва да приведат капитала си в съответствие с промените в кодекса в тримесечен срок от влизането им в сила.   

С измененията в нормативната база се предвижда и въвеждане на правомощия и процедура по одобряване на бюджета на Гаранционния фонд от Комисията за финансов надзор. С този механизъм се въвежда по-ефективен и превантивен контрол върху планирането и разходването на средствата от Гаранционния фонд, като режимът се уеднаквява с този на Фонда за компенсиране на инвеститорите.