В Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 52 лицензирани застрахователя с балансова стойност на активите към 31 декември 2018 г. от 6 198 млн. лв. и реализиран оборот от 2 672 млн. лева.

Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). През 2018 г. застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си в размер на 90 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 29 млн. лв., а в „Друго застраховане, без животозастраховане“ - 61 млн. лева.

През 2018 г. дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към 31 декември 2018 г. от 421 млн. лева. Приходите от дейността на тези дружества достигат 184 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 59 млн. лева.

В НСИ отчет за дейността си през 2018 г. са представили 28 лицензирани пенсионни фонда, от които 18 по задължителното пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 10 доброволни. Балансовата стойност на активите им към 31 декември 2018 г. е 13 463 млн. лв., а инвестициите достигат 12 192 млн. лева.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове към 31 декември 2018 г. е 4 669 768, а брутните постъпления от осигурителни вноски достигат 1 541 млн. лева.

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. в НСИ са представили 257 специализирани инвестиционни предприятия (инвестиционни дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, договорни фондове и акционерни дружества със специална инвестиционна цел) с обща балансова стойност на активите към 31 декември 2018 г. от 9 110 млн. лева.

Получените чужди активи (ценни книжа и парични средства на клиенти) са в размер на 5 650 млн. лева. Финансовите приходи на специализираните инвестиционни предприятия през 2018 г. възлизат на 1 358 млн. лв., а финансовият резултат за годината е печалба от 115 млн. лева.

По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2018 г. в НСИ, са 9 727. Балансовата стойност на активите им към 31 декември 2018 г. е в размер на 1 186 млн. лева.

Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2018 г. са 621 млн. лв., а приходите от регламентирана дейност са 590 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите към 31 декември 2018 г. са 2 083 734, като от тях юридическите лица са 174 096, а физическите - 1 909 638. В тях работят 56 736 доброволни сътрудници, които са отработили 1 432 711 часа.