Желая да регистрирам търговска марка, но виждам, че вече я има в регистъра. Притежателят й обаче не я използва и развива.

Или пък вече имам запазена търговска марка и някой друг иска да регистрира, или е регистрирал след мен сходна или идентична марка.

Какво мога да направя в тези случаи?

До три месеца от приключването на процедурата по регистрация на марката и нейното публикуване мога да направя възражение или опозиция. След като марката успешно е регистрирана, мога да направя искане за заличаване или отмяна на регистрацията.

Възражение и искане за отмяна правя, когато марката не отговаря на изискванията на закона и това засяга всички потребители. Обратно – опозиция или искане за заличаване подавам, когато регистрирането на търговската марка засяга мои лични права и точно поради това не отговаря на изискванията на закона.

Препоръчително е за тази процедура да се обърна към специалисти. 

Кога мога да направя възражение?

Мога да направя възражение до 3 месеца след публикацията на търговска марка в Официалния бюлетин на Патентното ведомство, ако тя е:

- знак, който не е марка;
- марка, която няма отличителен характер;
- марка, която се състои предимно само от знаци или означения, с които обичайно наричам дадения продукт или услуга на марката. Например: регистрирана марка сирене като “Сирене”;
- марка, която се състои предимно само от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите. Например: “210 гр. Търновско сирене”, “Сок 2 лева”;
- марка, чиито знаци посочват предимно само формата на стоката. Например: “Кръгъл”, “Неравен” и т.н.;
- марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави. Например: в наименованието има намек за расова дискриминация;
- марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи на държави, официални знаци и клейма за контрол и гаранция, както и техни имитации;
- марка, която се състои от или включва наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, както и географско означение на територията на България. Например: “Шипченски проход”.

Кога мога да направя опозиция?

Мога да подам опозиция срещу регистрирането на марка, ако:

pixabay.com

- е идентична с моята марка или продуктите или услугите на марката ми. Т.е. няма съществена (голяма) разлика;
- е сходна с моята марка или продуктите или услугите на моята марка. Т.е., въпреки че е различна, прилича до такава степен на моята марка или продукти, че потребителите могат да ги объркат.

Кога мога да искам отмяна на регистрация?

Мога да искам отмяна на регистрацията, ако:

- в срок от 5 години притежателят на марката не е започнал да я използва реално. Това означава, че на пазара няма продукти или услуги с тази марка повече от 5 години;
- поради небрежност на притежателя марката вече е станала обичайно означение на стоката или услугата;
- притежателят използва марката по начин, който заблуждава потребителите за означените с нея стоки и услуги и тяхното качество или географски произход. Например: Бутилиране на минерална вода, която извира в село А, но търговската марка носи името на село Б.

Кога мога да искам заличаване на регистрация?

Мога да искам заличаване на регистрация на марка, ако:

- марката е регистрирана на мое име без моето изрично съгласие. Ако човекът, който има интерес от регистрацията, е съгласен, след корекция на наименованието, марката се прехвърля на негово име;
- имам друго различно от марка право върху наименованието (авторско право, право на име, право на портрет, право на индустриална собственост и др.);
- фирмата ми се казва по същия начин като регистрираната марка или наименованието на фирмата ми е част от наименованието на марката;
- регистрирала съм по-рано сходна или идентична марка. NB! Такова искане мога да правя до 5 години от узнаването за сходната/идентичната марка;
- направила съм опозиция срещу регистрирането на марката, но тя не е била уважена.

Къде подавам своето възражение, опозиция, искане за отмяна или заличаване?

Възражението или опозицията подавам в Патентното ведомство в тримесечен срок от публикуването на марката в Официалния бюлетин на ведомството. Възражението/опозицията трябва да е мотивирано/-а, т.е. трябва да посоча доказателства и да застъпя тези. Възражението или опозицията ми се изпраща на заявителя и той може да представи становище по въпроса.

Възражението или опозицията ми се разглежда от Отдела по опозиция на Патентното ведомство и в едномесечен срок отделът излиза с решение. Това решение мога да обжалвам в тримесечен срок пред Отдела за спорове.

Искане за отмяна или заличаване мога да направя по време на целия срок на регистрация на марката. То се изпраща до притежателя на марката и в тримесечен срок той може да направи възражение по искането ми. Ако ведомството счете искането ми за основателно, в 6-месечен срок председателят или упълномощен от него заместник издава заповед за заличаване или отмяна на регистрацията.