БНБ е проверила няколко кредитни институции във връзка с контролните функции на банката по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Това става ясно от отчета на БНБ, публикуван на сайта й.  

През 2023 г. са проверени три по-малко значими, една значима кредитна институция и пет небанкови финансови институции и е извършена една хоризонтална проверка в няколко кредитни посредника. При две от проверените кредитни институции са установени несъответствия със законовите изисквания по отношение на прилаганите правила и процедури за оценка на кредитоспособността на потребителите, констатират от БНБ.

Проверката по темата за възнагражденията, получавани от служителите във всички кредитни институции, показа, че са съобразени с изискванията на закона. По отношение на професионалното обучение и компетентността на служителите обаче са установени частични несъответствия, оценени като несъществени.

При финансовите институции са констатирани съществени пропуски в прилагането на изискванията на закона, свързани с оценката на кредитоспособността на потребителите, в резултат на което са издадени насоки за тяхното отстраняване, посочват от банката Образувано е административнонаказателно производство срещу една финансова институция.

Управителят на БНБ: Следим внимателно ситуацията на кредитния пазар

За стриктното прилагане на разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките през 2023 г. са извършени целеви проверки в две по-малко значими кредитни институции с оглед правилното определяне на сумата на гарантираните влогове, служеща за изчисляване на премийната вноска и коректното изготвяне на отчетните форми. В проверените кредитни институции се установиха несъществени пропуски при определяне на размера на влоговата база.

По всички постъпили през периода жалби, въпроси и запитвания от клиенти на кредитни и финансови институции бяха извършени проверки, за което лицата са уведомени или са насочени към компетентния орган по съответния казус, отчитат от БНБ.

10-те най-рискови банки в Европа
economic.bg

БНБ е проверявала и банки във връзка със Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. През 2023 г. са извършени 4 надзорни проверки, в това число на три по-малко значими кредитни институции и една съвместна проверка от БНБ и дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС на клон на банка. През годината са направени и четири хоризонтални проверки в банки (две обхващаха всички кредитни институции, една – 4 банки, и една – 17 банки). Фокусът на тези проверки беше: преглед на актуалност,

Поддържане на стабилността на банковата система и защита на интересите на вложителите приложимост и относимост на собствената оценка на риска по чл. 98 от ЗМИП; действия за ограничаване на ползването на банките за целите на финансиране на тероризъм; прилагане на групови политики и правила за клонове и дъщерни дружества на банки в трети държави; рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (ИП/ФТ) при кореспондентските отношения.

Резултатите от приключилите проверки не са наложили прилагането на мерки. С цел подобряване на дейността на кредитните институции са  дадени препоръки по отношение на превенцията срещу прането на пари и финансирането на тероризма, уточняват от банката.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase