БНБ работи активно за подготовката за влизането на страната ни в еврозоната по отношение на сектора на плащанията, стана ясно от думите на подуправителя на БНБ Петър Чобанов.

В областта на хармонизирането на платежните системи във връзка с въвеждането на еврото в страната, които попадат в компетенциите на БНБ, работим активно по няколко паралелно развиващи се проекта.

На първо място е миграцията към новата консолидирана платформа за TARGET услуги на Евросистемата, която вече осъществихме през март тази година с партньорите от банковата общност в България, „БОРИКА“ АД и „Централен депозитар“ АД. Платформата TARGET е своеобразен гръбнак на финансово-пазарната инфраструктура на еврозоната и дава достъп едновременно до няколко услуги. Първата е услугата за извършване на паричен сетълмент в евро в реално време.

Втората услуга е платформата за сетълмент на ценни книжа в евро TARGET2-Securities (T2S), която предлага общоевропейски сетълмент – паричен и на ценни книжа, с пари в централна банка. Третата услуга в TARGET е TIPS, която осигурява достъп до незабавни плащания в евро. Промените, въведени чрез тази нова консолидирана платформа, позволиха използването на SWIFT съобщения по ISO 20022, хармонизиран интерфейс за достъп и общи компоненти по отношение на всички TARGET услуги, обясни Чобанов.

В резултат от положените усилия, които вече споменахме, се надяваме до края на следващата година да финализираме всички свързани проекти с приемането на еврото в Република България и на 1 януари 2025 г. да се поздравим като част от голямото семейство на еврозоната, каза подуправителят на БНБ.

Той отчете и развитието на платежните услуги в България. По официални данни от платежна статистика, водена от БНБ по методологията на ЕЦБ, се откроява устойчива тенденция към нарастване на основни показатели при платежните услуги у нас и най-вече при тези, предоставяни по електронен път.

През 2022 г. е отбелязан ръст с около 1/4 в броя на извършените в страната безналични клиентски плащания спрямо предходната година. При броя на плащанията с карти, издадени в България, имаме ръст с близо 1/3 спрямо 2021 г. Внимание предизвиква растежа при плащанията с електронни пари, чийто брой за 2022 г. се е увеличил с над 40% спрямо предходната година. Впечатляващо е и нарастването при стойността на картовите плащания, инициирани чрез виртуални ПОС терминали – увеличението за 2022 г. е с над 50% спрямо 2021 г.

istock
istock

При кредитните преводи, инициирани електронно (т.е. чрез каналите за електронно и мобилно банкиране), също имаме голям растеж – за 2022 г. увеличението е с над 30% спрямо предходната година по отношение на стойността на наредените преводи. Тези данни ясно показват здравословното развитие на финансовия сектор в страната и промяната в потребителското мислене в посока към усилено използване на дигитални канали за разплащания.

Нова дата за приемане на еврото

Той отбеляза, че развитието на платежните услуги в Европа е ефективно регламентирано и значително улеснено от политиките на европейските и национални регулатори. Изключително благоприятна среда за това развитие създаде Втората директива за платежните услуги (PSD2), която се прилага от 2018 г. насам. Наред с много други аспекти, чрез PSD2 се регламентира за първи път „отвореното банкиране“ (open banking), което постави основата за развитие на нови бизнес модели, услуги и решения. Сред тях са услугите за информация за сметки (AIS) и услугите за иницииране на плащания (PIS), които създадоха възможността за иновативни продукти като агрегиране на данни за сметки и централизирано иницииране на плащания от сметки при множество различни доставчици на платежни услуги.

Българската народна банка е водещ партньор в регулаторните дискусии по отношение прилагането на новите изисквания и преодоляване на пречките пред отвореното банкиране. В резултат на дискусиите между националните компетентни органи Европейският банков орган (ЕБО) издава становища, спомагащи за хармонизираното третиране на европейско ниво на възникващите предизвикателства пред отвореното банкиране, каза подуправителят на БНБ.

istock
istock

И допълни, че БНБ води активна комуникация с лицензираните в България доставчици на услугите по отвореното банкиране и с банковата общност, което способства за по-ефективното функциониране на тези нови услуги. По този начин БНБ осигурява партньорско сътрудничество с бизнеса с цел постигане на равнопоставеност между пазарните участници в дух на подкрепа, медиация и координация. В тази връзка можем да заявим, че PSD2 е изцяло интегрирана както в надзорната, така и в бизнес практиката в България, уточни Петър Чобанов.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg