За компенсации на всички клиенти да се прилагат отстъпки от сметката, според доходното им състояние, за основно жилище само за определено адекватно количество енергия в отоплителен или охладителна сезон и друго количество в преходен сезон. Най-добре е схемите за подпомагане да се разработват от специален, нарочен за тази цел, компетентен орган със социални функции.

Това предлагат от КНСБ при определяне на енергийно бедните потребители у нас, става ясно от становище на синдиката по предложените промени в  Закона за енергетиката.

Според синдиката следва да се посочат два критични въпроса, които не се решават с предложения проектозакон:

    Промените предполагат премахването на регулираните цени за битовите потребители до 31.12.2025 г. или по-рано. Този подход е крайно негативен и ще създаде тежки социални проблеми както поради невъзможността на битовите потребители да се адаптират към новите условия, така и поради самата организация на плавен преход, която трябва да се случи в рамките на две години.

    ЗИД на ЗЕ въвежда нови по-тежки условия за работа на въглищните централи, като не предвижда възможности за търсене на дерогации или работа при условията на стратегически резерви. При този подход въглищните централи ще преустановят работа дори преди 2030 г.

От синдиката настояват за промени при определяне на енергийно бедните домакинства, които включват:

    Да се направи връзка между енергийна бедност и уязвимост, за да се изпълни изискването на Директивата за вътрешните пазари на електроенергия, като енергийно бедните домакинства са клиенти, страна от сделката с доставчика на енергия.

    Да се регламентира кой фонд и как, с енергия закупена откъде (дали на свободен пазар или от местен източник с ниска цена – например АЕЦ Козлодуй), ще компенсира конкретно енергийно бедните домакинства.

    За компенсации на всички клиенти да се прилагат отстъпки от сметката според доходното им състояние за основно жилище само за определено адекватно количество енергия в отоплителен или охладителна сезон и друго количество в преходен сезон. Най-добре е схемите за подпомагане да се разработват от специален, нарочен за тази цел, компетентен орган със социални функции.

    Да се направи връзка със социалното законодателство в преходни и заключителни разпоредби, като се позволи енергийно бедните домакинства и уязвими клиенти да бъдат обект на специални схеми за компенсиране при свободен пазар.

    Разработване на Стратегия или Програма за намаляване на енергийна бедност в България.
 

istock
istock

    Отпадане на функцията „Обществен доставчик“
 
Досега функцията „Обществен доставчик“ се изпълняваше от НЕК ЕАД и беше ресурсно обезпечена от наличието на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия, работата на собствени ВЕЦ и производителите с най-ниски цени на пазара. Този механизъм осигуряваше ниски цени за потребителите на ниско напрежение, но доведе до генериране на високи задължения на НЕК ЕАД поради т. нар. „регулаторен дефицит“. Предложението за отпадане на тази функция от НЕК ЕАД ще доведе до подобряване на финансовото състояние на компанията, но поставя въпроса за гарантирането на достъпни цени за домакинствата у нас.
 
От проектозакона не става ясно кога точно НЕК ЕАД губи функцията на обществен доставчик и тя се прехвърля към крайните снабдители. Препоръчително е да се фиксира целеви срок, който да е до 01.07.2024 г., т.е. да съвпадне с ценовия период, се посочва в становището.

Слагат край на ниските цени на тока за бита

Според ЗИД на ЗЕ битовите потребители вече се ангажират със сключване на договор за доставка на електрическа енергия, като са разширени изискванията в Раздел VI „Мерки за защита на потребителите на енергийни услуги“. Тук е задължително да се предвидят мерки за информационна кампания, както и увеличаване на ресурсите на КЕВР за контрол при оплаквания от крайни битови потребители.
 
Показателна е промяната в чл. 94а, при което снабдяването с електрическа енергия от крайния снабдител на обекти на битови крайни клиент вече не е услуга от обществен интерес. Така от определението за услуга от обществен интерес е отпаднало регулирани цени и се заменя със съпоставими, прозрачни и недискриминационни цени, както вече се определя „универсална услуга“ за доставка на електрическа енергия.
 
Крайният снабдител осигурява на битовите крайни клиенти ползване на универсална услуга, когато тези клиенти не се снабдяват от друг доставчик, т.е. когато не са направили избор на търговец. Може да се предположи, че това ще е най-честият случай за голяма част от битовите потребители. Във връзка с това предвидените текстове в ЗИД на ЗЕ § 13 са недостатъчни по отношение на задълженията на енергийните предприятия, предоставящи универсална услуга, конкретно за предоставяне на информация на всички потребители, както и за ясно определяне на условията за преустановяване снабдяването с електрическа енергия за всички потребители. Специално внимание следва да се отдели при прекратяване на договори и преминаване към друг доставчик, смятат от синдиката.
 

istock
istock

Със ЗИД на ЗЕ се въвежда условие за компенсации и „доставка на електрическа енергия по регулирани цени под себестойност“ и съответно приходи във Фонд СЕС за покриване на тези разходи. Съгласно чл. 31, т. 14 регулираните цени могат да бъдат под себестойност, но при определени условия. Тези условия са обвързани изцяло със европейски инициативи като действие на Регламент (ЕС) 2022/1854 или с „обявена от Европейската комисия криза на цените на електрическа енергия“. Европейската комисия наскоро обяви, че вече няма условия за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/1854, така че неговото посочване не е продуктивно. Също така не е продуктивно чакането Европейската комисия да обяви криза, за да се предприемат национални мерки. Националният закон следва да насърчава търсенето на национално решение при кризи, като изисква министъра на енергетиката за изготвя и защитава искания за дерогация, още преди ЕК да е оценила определена ситуация като криза.
 
Следва да се отбележи, че изискването на § 23 крайните снабдители и търговците на електрическа енергия сключват споразумения за закупуване на електрическа енергия от нискоемисионни източници за 60% от количествата електрическа енергия, необходима за сделките с битовите клиенти, не винаги означава най-ниска цена. В тази връзка е задължително да се постави изискване за предоставяне на информация преди сключване на договора за прогнозните цени за отделните групи производители в енергийния микс на съответния доставчик, пише още в становището.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg