Пълна либерализация на пазара на едро на пазара на електрическа енергия до края на 2023 г., но битовите потребители остават на регулирани цени до 2026 г. След това обаче и те ще трябва да купуват ток по пазарни цени.

Това предвиждат промени в Закона за енергетиката, качени за обществено обсъждане. В същото време се прекратява ролята на обществения доставчик на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) и се премахват квотите на производители за регулирания пазар.

В законопроекта е предвидено крайните снабдители на енергия, като доставчици на универсална услуга, да са задължени да снабдяват битовите клиенти и последните да не са задължени да сменят своя доставчик.

Предвижда се и преходен период към преминаване на битовите потребители към пазарни цени на тока. По време на преходния период крайните снабдители и търговците ще снабдяват битови крайни клиенти по регулирани цени. Те ще закупуват до 60% от нужната им енергия на организирани търгове по дългосрочни договори, ползващи публична подкрепа под формата на финансови гаранции или разлики.
За битовите потребители е предвидена възможност да бъдат компенсирани за разходите за закупуване на електрическа енергия, в рамките на регулаторния процес за периода до 2026 г.

При драстично поскъпване на електроенергията цените за бита могат да бъдат дори под себестойността им. Това ще може да става и при обявена от Европейската комисия криза на цените на електрическа енергия на регионално равнище или на равнището на целия Европейски съюз. В тези случаи ще се компенсират разходите на крайните снабдители и търговците на електрическа енергия.

Преди сключване на договор за доставка на електрическа енергия или преди удължаването на вече сключен такъв, енергийните предприятия ще са длъжни предоставят на потребителите обобщение на основните договорни условия, което е лесно видимо и е формулирано по кратък и ясен начин. Това обобщение включва най-малко информация за общата цена, промоциите, допълнителните услуги, отстъпките и правата на потребителите.

ЕРП-тата и търговците на електрическа енергия ще предлагат на битовите клиенти възможност за сключване на договори с фиксиран срок и на фиксирана цена, и на договори с динамична цена на електрическата енергия – за клиенти с инсталиран интелигентен измервателен уред. Продължителността на договорите е най-малко една година.

istock
istock

Три министерства – на енергетиката, регионалното развитие и на труда и социалната политика трябва да изготвят наредба, в която да се опишат критериите, условията и редът за определяне на енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти. В закона е записано, че „Домакинство в положение на енергийна бедност“ е такова, което при действащите цени на енергийните носители е с разполагаем средномесечен доход на член от домакинството за предходната година до официалната линия на бедност, след като е намален с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия и което поради това няма достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди.

Как хората ще получават сметките за ток от септември

„Уязвим клиент пък е този, който е в критична зависимост от електрическо оборудване, поради възраст или здравословно състояние и/или който получава месечни социални помощи и/или целева помощ за отопление съгласно Закона за социалното подпомагане, пише в проекта.
Министерството на труда и социалната политика ще поддържа информационна система за енергийно бедните домакинства и за уязвимите клиенти.

Крайните клиенти, включително битовите, могат да участват в граждански енергийни общности, които да си произвеждат сами електроенергия, да я потребяват, съхраняват или продават, пише в закона. Това няма да доведе до загуба на правата или задълженията им като крайни клиенти и не трябва да изпълняват необосновани или дискриминационни условия или процедури, които биха възпрепятствали участието им в гражданската енергийна общност.

istock
istock

Тези общности може да се организират под формата на търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел, по реда на Закон за управление на етажната собственост или гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите, пише още в законопроекта.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg