Още 8 дни остават до изтичане на крайния срок, в който физическите лица трябва да подадат декларация за налозите, дължими за третото тримесечие.

До края на октомври това трябва да направят всички лица, които сами определят и внасят авансов данък, съобщават от НАП. В тази група попадат хазяите, които дават под наем помещения на физически лица, нотариуси, адвокати, стоматолози и др.

Те трябва да подадат декларация образец 4001 по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и по Закона за корпоративното подоходно облагане. Ако не го направят, глобата е до 500 лв.

Този формуляр се подава три пъти годишно –в сроковете за внасяне на дължимите данъци

От НАП припомнят, че тъй като за доходите, придобити през четвъртото тримесечие на годината, данък не се дължи, съответно не се подава и декларация. Така обаче в годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити през 2013 г. физическите лица ще имат данък за довнасяне.

Данъчните посочват още, че декларация по образец 4001 се подава и от всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което плаща на хората

доходи извън тези по трудов договори

е задължено да удържа данък. Такива са постъпленията от наем, за които се удържа авансов данък от платеца. В тези случаи дължимите авансови налози се внасят и декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът, с изключение на периода от октомври до декември.

Формулярът се подава и при доходи, които подлежат на облагане с окончателни данъци. Това са налозите, удържани върху доходите на чужденци, например от различни възнаграждения, обезщетения, стипендии и др.

В тази група попадат и доходите на местни лица от дивиденти и ликвидационни дялове.

Декларацията се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.

Наскоро от НАП съобщиха още, че вече уведомяват с имейл клиентите си за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка.

Услугата е безплатна и от нея могат да се възползват всички физически лица и фирми, които ползват електронните услуги на НАП с електронен подпис и имат достъп до данъчно-осигурителна информация.