Целта на застраховките е да ни предоставят финансова защита и сигурност при неочаквани събития или бедствия. Те спомагат за намаляване на финансовите рискове и предпазване на нашите активи и бъдещи доходи. А някои застраховки дори ни дават възможност да намалим данъците си.

Ако смятате подаването на данъчна декларация за досадно занимание, от което се губят време и средства, помислете пак. Знаете ли, че това задължение може да ви донесе не само разходи, но и някои бонуси? Става въпрос за разнообразните данъчни облекчения, от които много хора не се възползват поради незнание.

Доброволно осигуряване и застраховане

Ако имате застраховка „Живот“ или доброволно здравно осигуряване, направените вноски се приспадат от сумата на годишните данъчни основи.

Одобриха промени в застраховането

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е в размер до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот“ (чл. 19 от ЗДДФЛ).

Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ се облагат с окончателен данък.

Ако сте сключили застраховка „Живот“ за определена сума, но през годината сте направили две вноски, то сумата може да се използва изцяло за данъчно облекчение.

istock
istock

За данъчно облекчение се признава само основната вноска по застраховките „Живот“. Ако има платени допълнителни покрития към нея, сумата за тях не се признава за данъчно облекчение.

В случай, че не работодателят, а вие заплащате вноските за своята допълнителна здравна застраховка или пък сте решили да сключите такава за себе си и за своето семейство, отново можете да получите обратно до 10% от сумата на внесените през годината лични вноски, като подадете декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Ако имате ипотечен кредит, от банката вероятно са ви изискали да сключите застраховка „Живот“, която в повечето случаи е за ваша сметка. Имате пълно право да ползвате облекчението по тази линия. Поискайте от банката справка за платената премия, която да декларирате пред НАП.

Имайте предвид, че за данъчно облекчение могат да се ползват само застраховките „Живот“ и за здраве, по които вие сте титуляр и съответно – получател на сумата при изтичане на застраховката. Ако сте направили застраховка на друго лице (например дете, родител или съпруг/а), то тя не може да се ползва за данъчно облекчение.

Може ли предсрочно да изтеглим парите си по животозастраховката

Ако спестявате допълнително за пенсия, също можете да се възползвате от данъчно облекчение без значение в кой Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) се осигурявате. Аналогично на застраховката „Живот“, имате възможност да намалите годишната си данъчна основа (това са приходите ни, намалени с осигуровките, преди да бъдат обложени с 10% данък върху дохода) с размера на личните си вноски в ДПФ за текущата година. И тук максималният размер на облекчението е 10%.

Важно е да се уточни, че тези облекчения не важат за вноските в Универсален и Професионален пенсионен фонд, а само за личните вноски в Допълнителен пенсионен фонд.

Обърнете внимание на следните условия:

- вноските трябва да са лични, а не за сметка на работодателя;

- за да постигнете максимален данъчен ефект при спестовни застраховки „Живот“, е добре да сключите застраховка със срок 15 години или повече;

- ако ви се наложи да изтеглите част от сумата, натрупана в Доброволния пенсионен фонд, стремете се да теглите натрупаната доходност без главницата, защото тя е освободената от данък сума;

- ако превеждате вноските си през работодател (но те са за ваша сметка и той не е този, който се възползва от данъчно облекчение), ще получавате данъчния си ефект на месечна база и няма нужда да подавате декларация в края на годината;

Застраховката може да е буфер срещу инфлацията

- за юридически лица: вноските за сключени здравни застраховки, застраховки „Живот“ и доброволно пенсионно осигуряване, които са за сметка на работодателя в определен размер за осигурен работник или служител, се считат за разход на фирмата, който не подлежи на облагане.

istock
istock

Каква е процедурата?

В началото на всяка година застрахователното дружество, в които имате застраховка, издава служебна бележка за внесените през изминалата година вноски по застраховката. Служебната бележка можете да получите и чрез вашия застрахователен брокер, чрез който е сключена застраховката.

Следва да подадете данъчна декларация за доходи. Дори да имате само един трудов договор, в декларацията трябва да посочите, че имате сключена застраховка „Живот“ или здравна застраховка и да я подадете заедно със служебната бележка в съответното данъчно подразделение.

Ако доходите ви са само от трудови правоотношения и не сте длъжни да подавате данъчна декларация, това не означава, че губите правото на облекчения. Ако отговаряте на условията за получаване на данъчно облекчение, е необходимо доброволно да подадете данъчна декларация, в която да декларирате полагаемите се облекчения. Сумата на облекченията ще ви бъде изплатена по посочена от вас банкова сметка.

Подаването на данъчна декларация не е никак сложно, особено ако нямате доходи от много на брой източници. Ако например работите по редовен трудов договор и допълнително по граждански договор, е необходимо да поискате от счетоводството справка за изплатените през годината суми и удържания данък. Въпреки че по трудовия договор данъкът е вече удържан, ако подавате декларация, трябва да декларирате и него.

Все повече хора избират застраховка на пенсия

След това въвеждате данните в декларацията. Най-лесният вариант е да изтеглите от сайта на НАП данъчна декларация с баркод, която автоматично пресмята почти всичко. Така не се налага да прелиствате страници и да преписвате цифри. Още по-лесно е подаването на декларацията онлайн с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. Ако не разполагате с такъв, просто попълнете декларацията с баркода, разпечатайте я и я изпратете по пощата с обратна разписка.

Не забравяйте да попълните точно банковата сметка, защото надвнесеният данък ще ви бъде възстановен по нея. Всички подробности за попълването и подаването на данъчните декларации ще откриете в сайта на НАП. Срокът за подаване на годишна данъчна декларация изтича на 30 април.

istock
istock

Други възможности за данъчни облекчения

Гражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт или подобрения на собствено жилище за направените плащания за труд до определен размер. За целта е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането за труд.

Младите семейства пък могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, заплатени по част от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотека и жилището да е единствено за семейството.

Облекчения се ползват и ако през миналата година сте дарили средства за културата, на Българския червен кръст, Фонда за трансплантации, Фонда за лечение на деца и други. Завишен интерес има и към данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания заради по-високите суми, които се приспадат от годишните данъчни основи.

Всички възможности са подробно и ясно описани в образеца на годишната данъчна декларация за физически лица. За да се ползват, към декларацията се прикрепят и необходимите документи, удостоверяващи правото на облекчение.

Например при застраховка „Живот“ се представят копие от застрахователната полица и удостоверение за направените през миналата година вноски по основния риск. Намалената работоспособност на лицето, също даваща право на данъчно облекчение, се доказва с ТЕЛК-решение, а при теглен ипотечен кредит от младо семейство се изисква документ от банката, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през миналата година.

Едно от най-важните условия за ползване на данъчни облекчения е да нямате публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. НАП съветва, преди да заявите ползването на данъчно облекчение, да проверите с ПИК данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения, за да избегнете неудобства.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase