Въпреки че автомобилните застраховки са доминиращи на пазара, все повече хора осъзнават, че като застраховат своя живот и здраве, всъщност дават спокойствие и финансова сигурност на себе си и близките си. Тази положителна тенденция се потвърждава от стабилният ръст на животозастрахователния пазар, особено след пандемията COVID 19, която накара хората да се замислят за защита на живота и здравето си. Особено позитивно е развитието при инвестиционните животозастраховки в резултат от търсенето на по-изгодни алтернативи за спестяванията в условията на ниски лихви по депозитите.
 
За да подпомогне разумния и информиран потребителски избор на подходящ животозастрахователен продукт, Асоциацията на българските застрахователи подготви ръководството „Практични съвети: Застраховки Живот“.
 
Рисковите застраховки „Живот“: спасителен финансов пояс в тежки ситуации

Премията по полицата, т.е. цената й, зависи от редица фактори - възрастта на застрахованото лице, типа професия с оглед на риска, който носи упражняването й, размера на застрахователна сума, избора на допълнителни покрития и сумите по тях, срока на договора.
Цената на рисковите животозастраховки е напълно достъпна - в общия случай тя е в пъти по-ниска от премията по застраховка „Каско“ на автомобила, например. Ако застраховаме автомобила си за 10 000 лв., то премията ще е около 700-800 лв. При същата застрахователна сума от 10 000 лв., застраховка „Живот“ с добро покритие може да излезе около 70-120 лв. на година.

Възрастта и здравословното състояние се вземат под внимание

При сключване на животозастраховка се събира информация за здравословното ви състояние. При застраховки с по-ниски застрахователни суми се попълва здравна декларация, а при по-високи обикновено в допълнение се организира медицински преглед. Не укривайте информация за здравословното си състояние, когато сключвате животозастраховка!

За какъв период да се застраховате?

В това отношение имате значителна свобода на избор – срокът на полицата ви може да е от 1 до 30 години. Разбира се, отделните компании предлагат различни варианти. Например, срок от 1 до 5 години или от 5 до 30 години. Практиката е при по-големи застрахователни суми да се изисква и по-дълъг срок на застраховката.

Цените на рисковите животозастраховки са напълно достъпни! При рисковите животозастраховки има някои възрастови ограничения – предлагат се за лица между 14 и 65 години. При груповите продукти горната възрастова граница може да се вдигне до 70 години, но в този случай не се покрива рискът смърт в резултат на заболяване. Разбира се, здравословното състояние също се отчита – например, лице с фатално заболяване няма как да се застрахова.

Основно и много важно правило е да декларирате вярно здравословното си състояние. Не се опитвайте да укривате информация – това може да доведе до отказ за изплащане на обезщетение.

Застраховките са наистина специфични продукти. Купуваме ги с надеждата никога да не се наложи да ги използваме, защото се „задействат“ само при неблагоприятни обстоятелства, а никой не иска те да се случват.  Все пак, в застраховането съществуват продукти, които ни подкрепят не само в тежките житейски ситуации, но и в хубавите моменти. Това са така наречените смесени животозастраховки – инвестиционни и спестовни. Наред с осигуряване на застрахователна защита по тежки рискове, свързани с живота и здравето ни, те ни помагат да финансираме дългосрочните си планове - било то за образование на децата, за пенсионния период или друго.

istock
istock

Какво представляват инвестиционните и спестовните животозастраховки?

На пазара се предлагат различни оферти за инвестиционни животозастраховки, има и за класическите спестовни. За да можем да направим избор, адекватен на нашите индивидуални нужди и потребности, трябва да сме наясно със същността и спецификите на този вид животозастраховки. Предлагаме ви да се запознаете с най-важните им характеристики.

Те предлагат комбинацията „защита и спестяване“ – освен осигуряването на застрахователна защита при тежко събитие, свързано с нашия живот и здраве, тези продукти дават възможност да спестяваме и инвестираме за по-продължителен период от време и така да финансираме житейските ни цели. Всъщност това е наистина добра „сделка“ – за срока на полицата спестяваме определена сума, ползваме застрахователна защита, а накрая получаваме сумата, която сме вложили със съответната доходност по нея.

Махат стикера за „Гражданска отговорност“

Когато обмисляме закупуването на инвестиционна или спестовна животозастраховка трябва да отчитаме дългосрочния им характер – те се сключват за срок от 5 - 25 или повече години. Това означава, че трябва добре да преценим какъв размер на премийна вноска може да си позволим с оглед на бюджета ни и да имаме готовност да заделяме тези средства редовно през целия период на полицата. Също толкова важно е добре да планираме срочността на полицата с оглед на целта, която искаме да финансираме със застрахователната сума – например, да осигурим средства за образование на детето или средства за късните години.

При сключване на инвестиционна или спестовна животозастраховка се договарят застрахователните суми и условията по тях по основните и допълнителните (ако има такива) рискове. Обикновено застрахователната сума по покритите рискове е обвързана с общата сума на премийните вноски по полицата.

istock
istock

Застрахователни суми и застрахователни плащания при спестовните (класически) животозастраховки се изплаща фиксирана застрахователна сума, според условията на полицата.

При инвестиционните животозастраховки нерядко е дадена възможност за избор – например, при загуба на живот наследниците да могат да получат по-голямата от двете суми – фиксираната застрахователна сума по този риск или стойността на активите, акумулирани във фондовете, както и да получат фиксирано застрахователно плащане заедно с текущата стойност на натрупаните активи към датата на събитието. Разбира се, съществуват и други различни варианти. Например, по инвестиционни застраховки плащането по рисковия компонент може да е само във вид на фиксирана сума

Спестовни животозастраховки

По правило притежателите им получават фиксирана застрахователна сума – натрупаните приз периода средства с начислената доходност, съгласно условията на полицата.

Инвестиционни животозастраховки

При тях по този риск няма гарантирана сума, тя зависи от доходността от инвестициите ни. Застрахователното плащане след изтичане срока на полицата е в размер на нетната стойност на нашите активи. Тя се изчислява като се умножи броя дялове от инвестиционните фондове, които притежаваме и тяхната цена към датата на изтичане на срока на застраховката, а съотносимите разходи се приспадат.

При повечето застраховки като „Каско“, имуществени и други периодичността на заплащане на премийните вноски не се отразява върху същността на продукта. Но при инвестиционните животозастраховки начинът, по който се заплаща премията, има голямо значение и на практика е фактор за формирането на различните животозастрахователни продукти. На пазара се предлагат продукти с периодично или еднократно плащане на премийните вноски, като това често се отразява върху формирането на застрахователните плащания.

istock
istock

Ето някои примери!

При животозастраховка с еднократно първоначално плащане на пълната застрахователна сума от 10 000 лв. в случай на фатално събитие вашите наследници ще получат 10 000 лв. Има и продукти, при които се застраховате за 10 000 лв. и плащате периодични премии, като при фатално събитие вашите наследници ще получат обезщетение в размер на платените до момента премии и начислената доходност.
Колко ще плащаме за застраховката е пряко свързано с инвестиционните ни цели и нашите възможности. Разбира се, значение има също възрастта, здравословното състояние и други фактори. Ако целта ни е да подсигурим по-високо застрахователно плащане по основните рискове, включително и риска от преживяване, то и застрахователната сума ще е по-висока, а оттам и премийната вноска.

Няма как, например, да искаме да сключим полица за срок от 10 години, за застрахователна сума от 100 000 лв., а да плащаме премия от 50 лв. на месец.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg