Отпадане на изискването за поставяне на стикер на знак за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е включен в Проектът на План за намаляване на административната тежест. Сега има изискване водачът да носи съответния документ, доказващ застраховката, поради което изискването за поставяне на стикер е излишно, се посочва в аргументите.

За отпадането на стикера за „Гражданска отговорност“ е нужна промяна в Закона за движение по пътищата, като чл. 100, ал. 3 се изменя така: „(3) Водачът на моторно превозно средство, което не е било спряно от движение, е длъжен да носи контролен талон към знака за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.“

Планът за намаляване на административната тежест съдържа 280 мерки, които са в следните основни направления:
 

- отпадане на изискуеми документи;
 
- служебно събиране на информация;
 
- установяване на процедурите по предоставянето на услуги в закон;
 
- намаляване на срокове;
 
- подобряване на дейностите по администриране на регистри и разширяване на тяхната използваемост в административните производства.

За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 102 закона.

С промени в Закона за енергийната ефективност се предлага да се събира служебно информация в административното производство по вписване в регистъра на лицата, които извършват обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания. Сега от заявителите се изисква да предоставят документи, които могат да бъдат проверени по служебен път.

В плана се предвижда да отпадне задължението за вписване на аптеките в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни. Причината е, че БАБХ поддържа публичен Национален регистър на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване.

Друга промяна предвижда да се въведе служебна регистрация в общинската служба по земеделие на договорите за аренда. Тези договори, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, се вписват в службата по вписванията и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие. Регистрацията следва да бъде извършена по служебен път.

Обявяваме за изгубена или открадната лична карта онлайн

В плана е заложено и служебно събиране на информация в административното производство по регистрация на животновъден обект, както и за издаване на регистрация на обект за производство, търговия и пускането на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, и на продукти, получени от странични животински продукти.

Ще бъде създаден и единен регистър на млякото, който ще включва:

• Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко

• Регистър на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти;

• Списък на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко;

• Регистър на удостоверенията за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС;

• Регистър на ферми за добив на сурово краве мляко.

istock
istock

Служебно ще се събира информация в административното производство по вписване в Имотния регистър. Сега от заявителите се изисква да приложат скица от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура – схема. Когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови или променени имоти, се прилага скица-проект на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

В областта на туризма се предвижда намаляване на срока за разглеждане на заявления за категоризиране на места за настаняване и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене.

В плана не са заложени срокове за изпълнението му, но е предвидено да бъде изготвен доклад към 31 декември 2024 г. и евентуално да бъдат предложени действия за изпълнение на мерките, които не са приключени към края на 2024 г.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg