Все повече търговски дружества у нас започват да използват разплащателните услуги на финтех компании като Revolut и Paysera при изпълнение на дейността си. И докато откриването на лична сметка не води до ангажимент за деклариране, то с фирмената сметка нещата стоят по друг начин.

Сметка на юридическо лице

С откриването на фирмена сметка в Revolut и Paysera вие поемате ангажимент да декларирате сметката в БНБ до две седмици след откриването и също така да отчитате баланса по сметката ви на всяко тримесечие. Декларирането става най-бързо и лесно с КЕП (квалифициран електронен подпис), с който да се рeгистрирате в сайта на БНБ.

Нова измама с банкови сметки за дарения

Търговските банки, опериращи на територията на страната, са под пряк контрол на БНБ и са задължени да съдействат на държавните органи по различни поводи, като НАП например.

Откритите сметки от български търговски дружества в банки и финтех компании, регистрирани извън територията на страната, не са под контрола нито на БНБ, нито на НАП и други органи. Така се поражда опасност от възникване на злоупотреби от некоректни техни ползватели. Поради тази причина се налага задължението сметките, открити в подобни платежни системи, и банковите сметки в чужбина да бъдат декларирани в БНБ и да подлежат на последващ контрол.

istock
istock

Откритите в чужбина сметки (с IBAN, който започва с код, различен от BG) следва да се декларират пред БНБ с декларация-форма СПБ-2 в срок от 15 работни дни от датата на откриване на сметката.

Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 27, регистрираната в БНБ сметка подлежи на последващо тримесечно отчитане с отчетна форма СПБ-5 в срок до 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Изключение прави четвъртото тримесечие на годината – срокът е до 25 януари на годината, следваща отчетната година.

Какво да направите, ако банката ви иска пари за незакрита сметка

Освен по електронен път с КЕП, подаването на декларацията може да се извърши и на място или чрез куриер. Ако се подава на място или по куриер, трябва да се представят два екземпляра, като единият се връща на лицето със заверка.

Многовалутните сметки се регистрират в една валута (с която се работи преимуществено), като за целите на тримесечния отчет СПБ-5 в началото и края на тримесечието, наличните валути в сметката се превалутират към валутата, в която е регистрирана сметката. В отчетната форма образец СПБ-5 се посочва най-общо: начално салдо към периода, постъпления, плащания и крайно салдо.

Сметка на физическо лице

Както вече споменахме, физическите лица не декларират пред БНБ откриването на сметка в чужбина. Това обаче не означава, че те не трябва да отчитат своите вземания по тези сметки.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Валутния закон и чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ физическите лица се отчитат пред БНБ веднъж годишно (в срок до 31 март на следващата година) за вземанията си по сметки, открити в чужбина, вземания или задължения по финансови кредити от/към чуждестранни лица както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, само ако общият размер на вземанията и/или задълженията налични към 31 декември на отчетната година е равен на или надвишава 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.

Отчитането се извършва чрез статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица, независимо в коя държава в чужбина е открита сметката.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg